SINIF ÖĞRETMENLERİNİN TÜRKÇE DERSİNDE OKUDUĞUNU ANLAMA GÜÇLÜKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Author:

Number of pages: 373-393
Year-Number: 2013-6 Issue 8

Abstract

Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin öğrencilerin Türkçe dersinde yaşamış olduğu okuduğunu anlama güçlüğüne ilişkin görüş ve uygulamalarını ortaya koymaktır. Araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışma olarak gerçekleştirilmiş ve bir nitel araştırma olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu amaçlı örnekleme yöntemiyle seçilen ve araştırmaya gönüllü olarak katılan 21 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplamada nitel araştırmalar için uygun olan yarı yapılandırılmış görüşme yönteminden yararlanılmıştır. Görüşme sonrasında elde edilen veriler betimsel analiz kullanılarak analiz edilmiş ve doğrudan alıntılarla desteklenerek sunulmuştur. Sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre öğrencilerin Türkçe dersinde yaşadıkları okuduğunu anlama güçlükleri ve nedenleri ortaya konmuştur. Ayrıca okuduğunu anlama güçlüklerini gidermede ve tespit etmede sınıf öğretmenlerinin kullandıkları stratejiler/yöntemler ve gerçekleştirdikleri uygulamalara yer verilmiştir. Araştırma sonucunda sınıf öğretmenleri, Türkçe dersinde öğrencilerin okuduğunu anlamada; ön bilgileri okuma ortamına getirememe, sentez yapamama (bütün anlama ulaşamama), çıkarım yapamama (bağlamdaki ipuçlarını kullanamama), neden sonuç ilişkisi kuramama ve detaylara takılıp anlama odaklanmama gibi anlama güçlükleriyle karşılaştıklarını bildirmişlerdir. En sık karşılaşılan okuduğunu anlama güçlüğünün ise ön bilgilerin okuma ortamına getirilmemesi olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırmadan elde veriler analiz edildiğinde okuduğunu anlama güçlüklerine yol açan okuyucu özellikleri; okuma alışkanlığının olmaması, kelime hazinesinin yetersiz olması, noktalama işaretlerine ve prozodiye önem vermeme, konuşma dilini doğru ve etkin kullanmama, hızlı okumaya öncelik verme, dikkat eksikliği, okumadan zevk almama, motivasyon eksikliği, okuma sırasında hayal gücünü kullanamama, yerel ağız (şive) kullanımı, ön bilgi yetersizliği ve zihin tembelliği olarak ortaya çıkmıştır. Okuduğunu anlamayı geliştirmede ve değerlendirmede sınıf öğretmenleri çok sayıda yöntem/teknik kullandıklarını ve sınıf ortamında çeşitli uygulamalara yer verdiklerini ifade etmişlerdir. Sınıf öğretmenleri, okuduğunu anlama güçlüklerine sebep olan çevresel etkenleri; ailenin okuma çalışmalarına destek vermemesi ve okuma ortamını oluşturmaması, aile ortamında iletişim eksikliği ve yaşanılan sosyal çevredeki dilin niteliği şeklinde sıralamışlardır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to reveal the classroom teacher’s views and practices in relation to reading comprehension difficulties experienced by students in Turkish lessons. The research was conducted as a descriptive study and designed as a qualitative research. The subjects of this study consisted of twenty-one classroom teachers who were selected by using purposive sampling and participated in this study voluntarily. Semi-structured interview method which is suitable for qualitative research was used for data collection. The data obtained after interviews were analyzed by using descriptive analysis and supported by direct quotations. Reading comprehension difficulties experienced by the students in Turkish lessons and the causes were revealed according to the classroom teacher’s views. Furthermore it was included methods and implementations which have been used by classroom teachers in identifying, removing of reading comprehension difficulties. As a result of research, classroom teachers stated that reading comprehension difficulties encountered by their students as “unable to bring prior knowledge in reading environment”, “inability to synthesize”, inability to make inferences (being not able to use context clues), “unable to cause and effect relationship”, “inability to focus to main meaning in consequence of going into in detail” in Turkish lesson. They reported that the most common difficulty in reading comprehension as “unable to bring background information in reading environment”. When analyzing the data from the research it was determined that reader features leading to difficulties in reading comprehension as “lack of reading habits”, “inadequate vocabulary”, “not giving importance punctuation marks and prosodic reading”,” not using spoken language accurately and effectively”, “giving priority to faster reading”, “attention deficit”, “lack of motivation”,” inability to enjoy reading”, “inability in using the imagination while reading”, “the use of local slang”, lack of prior knowledge” and “mental sluggishness”. Classroom teachers participating in the study expressed that they used a variety of methods / techniques that can be used in improving and evaluating reading comprehension and that they had various applications in this regard in the their classroom. Classroom teachers listed that environmental factors affecting reading comprehension difficulties as “does not support the family for children in the work of reading”, “does not create

Keywords