8. SINIF VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ DERSİNİN 4. SINIFA ALINMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Number of pages: 179-196
Year-Number: 2013-6 Issue 8

Abstract

Eğitim modellerinin geliştiği ve sürekli olarak yenilendiği günümüz dünyasında insan hakları, vatandaşlık ve demokrasi eğitimi gibi konular eğitim sistemleri içerisinde önemli bir noktayı teşkil etmektedir. Değişen dünya koşulları dikkate alındığında da bu alanlara duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır. İfade edilen bu konular geçmişten günümüze Türk eğitim sistemi içinde de her zaman önemini korumuş ve her daim kendine yer bulmuştur. Bu araştırma, ülkemizde 2012 yılında yapılan değişiklikle 8 yıllık zorunlu kesintisiz eğitimden 4+4+4 zorunlu kademeli eğitime geçişin bir sonucu olarak, ilköğretim ikinci kademe 8. sınıfta okutulan “Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi” dersinin ilkokul 4. sınıfa “İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi” dersi olarak alınmasına ilişkin öğretmen ve akademisyen görüşlerini ortaya koymayı amaçlayan bir çalışmadır. Bu kapsamda araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmış, verilerin analizinde ise içerik analizi tekniğine başvurulmuştur. Araştırma 2012-2013 eğitim öğretim yılında MEB’e bağlı ilkokul ve ortaokullarda görev yapan 35 sosyal bilgiler ve sınıf öğretmeni ile üniversitelerde bu bölümlerde görev yapan 35 öğretim üyesinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada veri kaynağı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda katılımcıların bir kısmı “Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi” dersinin 8. sınıftan 4. sınıfa alınmasını olumlu karşılarken bir kısmı da olumsuz görüş bildirmişlerdir. Bunun yanında katılımcıların büyük bir kısmı bu dersin demokratik değer ve becerilere öncelik veren bir anlayışla hazırlanması gerektiğini ve 6, 7 ve 8. sınıfta okutulmasının daha uygun olacağını belirtmişlerdir.

Keywords

Abstract

In today's world where educational models are developed and constantly renewed, the issues such as human rights, citizenship and democracy education constitute an important point in the education systems. Changing world conditions are also considered, the need for these areas is constantly increasing. From past to present, these issues maintain its importance in Turkish education system and have found its place at all times. The purpose of the present study is to display the views of teachers and academics related to the application of the Citizenship and Democracy Education Course under the changing education system (4 +4 +4) in fourth classroom. In this study, document analysis as a qualitative research methods was used and analysis of the data was performed by content analysis technique. The research was carried out with 35 social studies and classroom teachers working in elementary and secondary schools of Ministry of Education and also 35 academics who work in these sections in 2012-2013 academic year. As a source of data in this study, semi-structured interview form developed by the researchers was used. As a result of research, some of the participants gave negative view, while some of them gave positive view related to the application of the Citizenship and Democracy Education Course in fourth classroom. In addition, most of the participants said that this course should be prepared with an understanding that gives priority to democratic values and skills and they also said that the teaching of this course in the 6., 7., and 8. grades would be more appropriate.

Keywords