OKUL YÖNETİCİLERİNİN YETKİ KULLANIMI KAYGI ÖLÇEĞİ (OYKÖ):GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Author:

Number of pages: 395-415
Year-Number: 2013-6 Issue 8

Abstract

Yetki genel olarak yönetim sistemi içinde örgüt üyelerini harekete geçirmek, hareketlerini kontrol etmek, yönlendirmek ve sınırlamak amacıyla yöneticinin sahip olduğu güç olarak açıklamaktadır. Bir okul yöneticisi yönetim becerileri ile birlikte yetki ve sorumluluklarını kullanabildiği ölçüde etkili verimli olabilmektedir. Kanunlar tarafından yetkileri belirlenen okul yöneticisi, eğitim kurumlarının idaresinde çevresel ve yönetsel birçok sorunla karşılaşmakta, bu sorunların çözümünde ise kişisel, siyasi ve çevresel faktörlerden dolayı, yetkilerini gereği gibi kullanmalarında kaygı yaşayabilmektedir. Okul yöneticilerinin yetkilerini kullanırken nasıl bir kaygı yaşadıkları, yaşanan bu kaygının karar verme ve yetki kullanımlarını nasıl etkilediği ve buna bağlı olarak eğitim-öğretim kalitesinin ne derecede etkilendiği araştırmaya değer bir durumdur. Bu nedenle bu araştırmanın temel amacı okul yöneticilerinin yetki kullanma konusunda kaygı düzeylerini tespit etmek için bir ölçme aracı geliştirmek, geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yapılması amaçlanmıştır. Tokat il genelinde 930 okul yöneticisi araştırma kapsamın oluşturmaktadır. Ulaşılabilen 156 okul yöneticisi araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Araştırma sürecinde “Okul Yöneticilerinin Yetki Kullanımı Kaygı Ölçeği’nin (OYKÖ’nün) geliştirilebilmesi için veri toplama, değerlendirme, eleme, uzman görüşüne başvurma, aşamalarından geçilerek, geçerlik ve güvenirlikle ilgili istatistiksel analizler yapılmıştır. Ölçeğin güvenilirlik analizi sonucunda, iç tutarlılık katsayısı .97 olarak bulunmuştur. Faktörlerin madde toplam korelasyonları .76-.92 arasında olduğu görülmüştür. Ölçeğin geçerlilik analizleri sonucunda, AFA’da toplam varyansın %60’ını temsil eden 4 faktör elde edilmiştir. DFA’da [(x²(583,N=156)=1017.03, p

Keywords

Abstract

Authority is defined a power of administrator’s to direct to mobilize, to control, the direct the organization's members, in general management system. A school administrator can be effective and efficient ıf they can use their own authority responsibilities and management skills. So that it is need to investigate that school administrator’s anxiety in terms of using their powers, effects on their decision-making. The purpose of this research is to rectify a method for measuring the degree of school administrators’ anxiety about the exercise of power and to do the work of validity and reliability. According to the information gained from …… public education authority in 2009/2010, 930 school administrators who are in charge in .......... are included in this research. 156 school administrators who could be connected and filled the scale correctly form the basis of this work. In the process of the research, steps such as collection of data, evaluation, elimination, referring to expert opinion and data organization are applied for developing ‘The Anxiety Scale Of School Administrators’ Authority Using’ and statistical works about validity and reliability are done. In the reliability analyses of 36 item scale, The Cronbach alpha coefficient was calculated to be .97. The item-total scale correlations were between .76-.92 In validity analyses, 4 factors were obtained representing 60% of the total variance in exploratory factor analysis. Result of the confirmatory factor analysis is [(x² (583,N =156)=1017.03, p

Keywords