ÖRGÜTSEL ADALET: KAMU VE ÖZEL SEKTÖR KURULUŞLARINDA BİR ARAŞTIRMA

Author:

Number of pages: 997-1023
Year-Number: 2013-6 Issue 8

Abstract

Örgütsel adalet, örgütlerde ortaya çıkan ödül ve cezaların nasıl yönetileceğine ve dağıtılacağına dair kurallar ve sosyal normlardır. Adaletsizlik ise, bireyin kendine adil olmayan bir şekilde davranıldığına dair inançlarını içermektedir. Adaletsizliğin söz konusu olduğu örgütlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanması mümkün değildir. Bu nedenle yönetim tarafından üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir olgudur. Bu fikirden hareketle yapılan çalışmanın amacı, çalışanların örgütsel adaleti ne şekilde algıladıklarının ve farklı demografik özelliklerin algılamaları farklılaştırıp farklılaştırmadığının belirlenmesidir. Çalışmada veri toplama yöntemi olarak alan yazın taraması ve anket tekniğinden yararlanılmıştır. Veri toplamak üzere hazırlanan anket formu, kamu ve özel sektörde farklı kademelerde çalışan ve rasgele seçilen 708 yönetici ve işgörene uygulanmıştır. Elde edilen veriler frekans, aritmetik ortalama, T Testi ve ANOVA yöntemleriyle analiz edilmiştir. Araştırmada cinsiyetle dağıtım adaleti arasında bir farklılığa rastlanmış ve bu analizde bayanların dağıtım adaletine ilişkin algıları daha düşük çıkmıştır. Çalışmada, üst kademe yöneticilerin diğer kademelere göre daha olumlu adalet algılarının olduğu tespit edilmiştir. Dağıtım adaleti ile işyerindeki kıdem arasında anlamlı farklılaşma olduğu sonucuna ulaşılmış; ancak mesleki kıdem için bir farklılık bulunamamıştır. İşyerinin sahiplik yapısının yani kamu ya da özel sektör kuruluşlarının adalet algılamasında farklılık gösterip göstermediğine yönelik yapılan analiz sonucunda ise herhangi bir farklılık tespit edilememiştir. Adalet algılaması çalışan sayısı bakımından incelendiğinde, işlem adaleti ile arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Yani bir işyerinde çalışan sayısının düşük olmasının, işlem adaleti algılamasının yüksek olmasına neden olduğu ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

Organizational justice is rules and social norms which are about how directing the awards and punishments revealed in businesses. Injustice includes beliefs about behaving a person It is impossible that providing efficiency and productivity in the organizations where there is injustice. That is why it is a phenomenon which the administration must take in to consideration. The aim of the study is to how workers perceive the organizational justice and whether the different demographic features make different or not. In this study, field literature research and questionnaire technique has been done as data collection method. The questionnaire form which is prepared to gain data was applied to workers in different positions and arbitrary 708 directors and employees in the public and private sectors. The data gained has been analyzed with frequency, mean, T test and ANOVA methods. In research significant difference between gender and distribution justice has been found and it is seen women’s sense about distribution justice is lower in this analysis. It was determined that top executives’ justice sense is more concrete than the others. It has been found out the important differences between distribution justice and seniority in business. It wasn’t determined that there aren’t any differences justice senses of sector institutions in accordance to the results of analysis. There is an important difference between operation number and number of employees in terms of justice sense. In a sense, it was found out that the number of employee in a business brings about the high sense of operational justice.

Keywords