EBU’L-HASAN EL-HARAKÂNÎ’NİN SÜNNETE BAĞLILIĞI VE HADİS ANLAYIŞI

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 8
Language : null
Konu : HADİS
Number of pages: 551-588
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makalede Ebu’l-Hasan el-Harakânî’nin Sünnet’e bağlılığı ve hadis anlayışı ele alınmış, onun Sünnet’e gönülden bağlı bir İslâm âlimi olduğu, iddiaların aksine ümmî olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. el-Harakânî, hayatı boyunca sırf Yüce Allah’ın rızasını gözeterek İslâm’ı temsil ve tebliğ etme gayretinde olmuş, Kur’an’ı ve Sünnet’i kendisine rehber edinmiş bir İslâm mütefekkiridir. Onun sözleri, âyet ve hadisleri özümsediğinin ve konuşmalarında bunları referans aldığının bir delilidir. el-Harakânî, Hz. Peygamber’in yolunu takip etmiş ve müritlerine de bunu öğretmiştir. Onun amacı, insanların Yüce Allah’ı tanımaları, O’nu sevmeleri ve O’ndan başkasına kulluk etmemeleri olmuştur. el-Harakânî, yaşadığı dönemde Hz. Peygamber’in yolundan gittiğini iddia eden, ama tersini yapan âlimleri tenkit etmiş, gerçek bir İslâm âliminin Hz. Peygamber’in ve Sahâbe’nin yolundan gitmesi gerektiğini söylemiştir. el-Harakânî, Hz. Peygamber’in ashabına ilim öğrettiği gibi, civanmertlerini dinî ve tasavvufî konularda eğitmiş, kendisi de söylediklerini bizzat uygulayarak manevî anlamda üstün dereceler kat etmiştir. Onun yazılı eserlerinin az olması bir eksiklik değildir. Zira o, eser yazmaktan ziyade gönül adamı insan-ı kâmil yetiştirmeye önem vermiştir. el-Harakânî, hadisle ilgili temel konulara vakıf bir âlimdir. O, konuşmalarında hadislere doğrudan işaret etmekle beraber, genellikle hadislerden anladıklarını kendi ifadeleriyle dile getirmiş ve hadislere dolaylı olarak atıfta bulunmuştur. Bu durum onun hadis bilgi ve birikiminin yerinde olduğu anlamına gelmektedir. Zira yazılı bir kaynaktan hadisi alıp nakletmekten ziyade, sahih hadise paralel veciz sözler söylemek ve o hadisin emrettiği gibi yaşamak daha önemlidir. el-Harakânî’nin bunu başaran nadir insanlardan olduğu anlaşılmaktadır.

Keywords

Abstract

The loyalty to the Sunnah and the understanding of the hadith of Abu’l-Hasan el-Kharakani was studied in this article. On the contrary the claims, it was concluded that he was not illitrate but he was an Islamic scholar devoted the Sunnah of the Prophet. He was an Islamic thinker, who was guided by Qur’an and Sunnah, has tried to represent and communicate Islam by considering the sheer pleasure of Allah throughout his life. His words are the proof that he internalized verses and hadiths and received the reference to them in his speeches. el-Kharakani always followed the way of the Prophet and taught to follow his way to the followers. He aimed that the people to recognize Allah, love Him and serve His religion. el-Kharakani had criticized the scholars who claimed that they went to the way of the Prophet but they were not dependent on Sunnah. He said that a true Islamic scholar should go the way of Prophet and his companions. He taught his followers about religious and spiritual matters like the Prophet who taught his companions by making what he said, he placed degrees of spiritual sense. A lack of his written works is less. Because he gave importance to train the perfect man rather than writing works. el-Kharakani is a scholar who has the basic issues related with hadith. He pointed directly the hadiths at his speeches and generally referred indirectly own his words what he understood from the hadiths. This means that el-Kharakani's hadith knowledge and experience are fine. Because it is more important to live in the way prescribed with sahih hadith rather than transferring a hadith from the hadith books. It is understood that el-Kharakani is a rare people who managed this.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics