İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE “BELGESEL” KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN DERS BAŞARISINA ETKİSİ

Author:

Number of pages: 1053-1065
Year-Number: 2013-6 Issue 8

Abstract

Her toplumun ayakta kalabilmesi ve yeniliklere ayak uydurabilmesi için eğitim, temel taşlardan biridir. Bu misyonun gerçekleştirebilmesi için eğitimin de çağın gereklerine uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Çok eski bir yöntem olan düz anlatım yöntemi sosyal bilgiler dersinin öğretiminde öğretmenler tarafından sıkça başvurulan yöntemlerden biridir. Ancak anlamlı ve kalıcı öğrenmelerin gerçekleşebilmesi, çağın gereksinimlerine cevap verebilen bir eğitim ortamının düzenlenmesinde düz anlatım yöntemi tek başına yeterli değildir. Bundan dolayı izleyenleri eleştirel bir sonuca ulaştırmayı amaçlayan, kişileri bilgilendirerek düşünmeye sevk eden belgesellerin eğitim ortamlarında kullanımı oldukça önem taşıyabilecektir. Belgeseller, görsel-işitsel unsurları barındırdıklarından farklı zekâ türlerine sahip öğrencilere de hitap etmektedirler. Bu nedenle araştırmanın amacı ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin Sosyal Bilgiler ders konularını öğrenmede belgesel destekli öğretimin etkisini belirlemektir. Araştırma 2012-2013 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bir merkez ortaokulunda 7. sınıf öğrencileri ile yapılmıştır. Araştırmaya toplam 66 öğrenci katılmıştır. Deney grubu 32, kontrol grubu ise 34 öğrenciden oluşmuştur. Araştırmada 4 seçenekli çoktan seçmeli 30 maddeden oluşan akademik başarı testi kullanılmıştır. Araştırmada uygulama süreci 4 hafta ile sınırlandırılmıştır. Araştırma sonucunda belgesel destekli eğitim yapılan deney grubundaki öğrencilerin kontrol grubuna göre anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre deney grubundaki öğrencilerin daha başarılı olduğu sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

Education is one of the keystones for a nation to be able to exist and keep pace with the changes. For this mission to be able to be actualized, the systemizing of the education according to the requirements of the time is vitally important. The lecture method which is a pretty old one, is one of those frequently referenced by the teachers. However, for a meaningful learning to take place and for a learning environment meeting the requirements of the time to be able to be arranged, the lecture method is not sufficient enough. For this reason, in the learning environment, the usage of documentaries which aim to reach the audiences to a critical conclusion and inform them through thought-provoking, is very important. As they include audio-visual components, the documentaries appeal to the students of different types of intelligences. So, this study aims to identify the effects of documentary-supported teaching on the level of the seventh grade students’ achievement in learning the topics of Social Studies. The research was realized on the seventh grade students of an elementary school in the city center related to Muğla National Education Directorate, in the first semester of the academic term, 2012-2013. Totally 66 students participated in this study. The experimental group was composed of 32 students and the control group was composed of 34. An academic achievement test consisting of 30 multiple-choice questions composed of 4 options, was used for the research. The application process was limited to 4 weeks. As a result of the research, the students of the experimental group exposed to the documentary-supported teaching have indicated significant difference than the control group. According to the data obtained as a result of the study, it was determined that the students of the experimental group were more successful.

Keywords