SINIF İÇİNDE İSTENMEYEN DAVRANIŞLARLA BAŞA ÇIKMA STRATEJİLERİNE FARKLI YAKLAŞIM MODELLERİ

Author:

Number of pages: 1037-1051
Year-Number: 2013-6 Issue 8

Abstract

Eğitimin ve öğretimin aileler, toplum ve devlet tarafından önemsenmeye başlaması ile birlikte; devlet tarafından eğitim ve öğretimin süresi artırılmaya başlanmıştır. Gelişmiş ülkelerin hemen hepsinde bireylerin okulda geçirdikleri süreler oldukça fazla iken, gelişmekte olan ülkelerden gelişmemiş ülkelere doğru gidildikçe eğitim-öğretime devlet tarafından ayrılan sürenin azaldığını görmekteyiz. Özellikle hükümet politikalarında, eğitim ve öğretime daha fazla önem verileceği belirtilmekte, bu konuda devletin var olan bütçesinden olabildiğinde pay ayrılmaktadır. Bireylerin okulda geçirdikleri zamanın iyi bir şekilde planlaması, etkinliklerle doldurulması, etkinlikler arası geçişlerde zaman kaybının olması, aynı zamanda öğrencilerin istemleri dışında faaliyetlerde bulundurulmasının istenmesi, öğrencileri istenmeyen davranışlara itmektedir. Bu çalışma da özellikle okullarımızda istenmeyen öğretmen ve öğrenci davranışları, her ikisinin de ortaya çıkmasına sebep olan idari bir kısım davranışları belirtilmeye çalışılmıştır. Bu çalışma yapılırken öncelikle bu alanda yazılmış alan yazım taraması yapılmıştır. İstenmeyen öğretmen, öğrenci ve idareci davranışlarının ortaya koyarak bunların eğitim ortamından uzaklaştırılması ve bunlarla başa çıkma modelleri ve yaklaşım tarzları ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Bu çalışmaya bu açıdan bakıldığında, okulda ve sınıfta istenmeyen davranışlar sergileyen öğrenciler için idareciler ve öğretmenler tarafından alınabilecek tedbirleri sıralamaya çalışmak, bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır.

Keywords

Abstract

With reference to support of state, society and families to education, training time began to rise by the state. Time spent at school by students rather in almost all developed countries are so much with compared to other countries, while in developed countries towards developing countries, the education time is reduced by the state. It is then given more emphasis on education in governmental policies particularly. In this subject, it is allocated more budgets by state. Students are drift for undesired behaviors by unplanned school time, ineffective activities, waste of time and undesired activities of students. In this study, it is especially tried to specify the undesired behaviors of students and teachers in school and the origin of some of these directorial behaviors. This study was carried out by reviewing the related literature. It is then tried to put some new approaches for eliminating these undesired behaviors related to students, teachers and directors. And it is tried to cope with these undesired behaviors in school educational environment. From this point of view, the aim of this study is to develop precautions for teachers and directors of schools in order to eliminate these undesired behaviors in school and classroom.

Keywords