İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS EĞİTİMİ ALAN TÜRK ÖĞRENCİLERİN MECAZ KULLANIM YETERLİLİKLERİ

Author:

Number of pages: 1101-1115
Year-Number: 2013-6 Issue 8

Abstract

Mecazlar ve mecazi ifadelerin temelde edebi veya ağdalı dil bileşenleri olduğu şeklinde hala yaygın bir yanlış kanaat var. Ancak, mecazın bilinenle bilinmeyen, anlaşılması zor olanla kolay olan ve soyutla somut arasındaki zihinsel işlemi tetikleyen kavramsal bir doğası var. Aslında, felsefi, dilbilimsel, sosyolojik, psikolojik ve eğitimsel olmak üzere pek çok bakış açılarından tartışılmıştır. Bu farklı disiplinler mecazın ‘sadece bir dil değil, aynı zamanda düşünce ve muhakeme meselesi’ olduğu temel savını güçlendirmiştir. İlgili literatür mecazın gündelik yaşamdaki yaygın rolü ve farklı düzeylerdeki eğitim ile ilgili potansiyelini işaret eden bir çok araştırma tarafından desteklenmektedir. Bununla birlikte, mecazın özellikle dil öğrenimi ve öğretimi olmak üzere farklı alanlardaki rolünün gün ışığına çıkarılmasına hala ihtiyaç var. Özellikle farklı kültürel ortamlarda yürütülmüş mecaz çalışmaları geleceğe dönük yeni fikirler verse de hala bu çalışmaların sayısı yetersizdir. Bu çalışmanın amacı çeşitli süreçler kullanarak üniversite düzeyindeki İngilizce öğretmenliği bölümündeki Türk öğrencilerin mecaz kullanım yeterliliklerini araştırmaktır. Araştırmanın yordamı mecaz üretimini ölçme amacıyla oluşturulmuş bilgisayar tabanlı testten oluşmaktadır. Delphi bilgisayar programında, katılımcıların bilgisayar laboratuarındaki mecaz üretme ve mecazi ilişkiyi görme performansları yaptıkları seçimler ve seçim yaparken harcadıkları zaman bakımından izlenip kaydedilmiştir. Çalışmaya Türkiye’deki bir üniversitenin İngilizce öğretmenliği bölümünden İngilizce düzeyi ortanın üstü olan 18-20 yaşları arasındaki 90 Türk öğrenci katılmıştır. Katılımcılardan test boyunca ekranda gördükleri cümleleri ne derecede mecazi veya anormal bulduklarına bağlı olarak 1 ile 5 arasında değer vermesi istenmiştir. Çalışmadaki mecazlar, Katz ve diğer. (1988) çalışmasından 464 notlandırıcının 1 ile 10 arasında değer verdiği 464 mecaz arasından seçilmiştir. Çalışmadaki katılımcılara, onlardan istenenin gördükleri cümlelerde mecazi bir ilişki görüp görmedikleri konusunda puan vermeleri olduğu, bu ilişkinin niteliğine puan vermelerinin istenmediği vurgulanmıştır. Çalışma bulguları, üniversite düzeyindeki İngilizce eğitimi alan Türk öğrencilerin yabancı bir dildeki mecazi anlamı bulma ve anlama performanslarının anadildeki performanslarna yakın olmakla beraber daha yüksek bir başarı göstermedikleri sonucunu vermiştir. En yüksek yüzdeliğe sahip ifadeyi iyi anlama yüzdesi(5) %40.29 lık bir paya s

Keywords

Abstract

There is still a common misconception that metaphors and metaphoric expressions are basically components of literary or ornamental language. However, metaphor has a conceptual nature which triggers mental processing between the known and unknown, less understandable and more understandable and finally abstract and the concrete. In fact, metaphor has been discussed through several perspectives such as philosophical, linguistic, sociological, psychological and educational. These different disciplines have strengthened the fundamental argument that metaphor is ‘not just a matter of language, but of thought and reason’. Relevant literature has been supported by many research studies indicating the pervasive role of metaphoric use in daily life and its educational potential at different levels. Nevertheless, research is still needed to unearth the significant role of metaphors in different areas, particularly language learning and teaching. Especially at different cultural backgrounds, metaphoric investigations are promising but still inadequate. The purpose of this study is to investigate the metaphoric competence of Turkish university level students majoring English language teaching through

Keywords