ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK: KAMU VE BAĞIMSIZ SPOR ÖRGÜTLERİ YÖNETİCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Number of pages: 1067-1083
Year-Number: 2013-6 Issue 8

Abstract

Araştırmanın amacı spor örgütleri yöneticilerinin, örgütsel vatandaşlık davranışı düzeylerini belirlemek ve demografik değişkenlerin örgütsel vatandaşlık davranışlarına etkisini incelemektir. Bu doğrultuda tarama modelindeki araştırmada veri toplama aracı olarak Özaslan, Acar ve Acar (2009), tarafından geliştirilen 21 ifadeden oluşan “Örgütsel Vatandaşlık Davranışı” ölçeklerinden yararlanılmıştır. Araştırma kapsamına alınan 174 spor yöneticisinden elde edilen verilere göre; yöneticilerin örgütsel vatandaşlık düzeylerini ( =3,84) yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca kadın yöneticilerin erkek yöneticilere; bekar yöneticilerin ise ( =3,90), evlilere göre ( =3,83) daha yüksek bir ortalamaya sahip olduğu, fakat her iki değişkene göre anlamlı bir farklılığın olmadığı belirlenmiştir. Katılımcıların görevde bulunma süre değişkenine göre ise “ÖVD” ölçeğinin “Örgütsel Erdem” ve “Vicdanlılık” alt boyutuna ilişkin ortalama puanlar arasında anlamlı farklılık vardır. Ölçeğin alt boyutları arasında pozitif yönde yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki izlenmiştir. Araştırma kapsamına alınan yöneticilerin, görev yaptıkları kurum değişkenine göre “Örgütsel Vatandaşlık” ölçeğinin alt boyutlar ve genelinden aldıkları ortalama puanlar incelendiğinde; Kamu örgütlerinde görev yapanların ortalama puanlarının ( =3,86), bağımsız spor federasyonlarında yöneticilik yapanların ortalama puanlarına göre ( =3,83) daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu bilgilerden hareketle; ÖVD’nin, işbirliğine dayalı etkinliklerin düzenlendiği, informel yanı güçlü, sosyal bir örgüt olan spor yönetimi alanında etkililiğine katkıda bulunabileceği açıktır. Bu nedenle ÖVD’nin gerçekleştirilebilmesi için, yöneticilerin bu yönde teşvik edici, katılımcı ve karşılıklı etkileşime dayalı, bilgi alış-verişinin önemli görüldüğü bir örgüt ikliminin oluşturması önerilebilir

Keywords

Abstract

This study aims to determine organizational citizenship behavior levels of managers of sport organizations and to investigate the effect of demographic variables on organizational citizenship behaviors. To this end, in this screening model study, "Organizational Citizenship Behavior" scale consisting of 21 expressions and developed by Özaslan, Acar and Acar (2009) was used to collect data. According to the data obtained from 174 sports managers participated in the study; it was found that organizational citizenship levels of managers were high ( =3.84). In addition, it was found that female managers had higher average than males and single managers ( =3.90) had higher average than the married ( =3.83); however, there was no significant difference between two different variables. There was a significant difference between average scores of "Organizational Virtuousness" and "Conscientiousness" sub-dimensions of "OCB" scale in terms of the variable of serving period of participants. In addition, a positive and significant relationship was found between sub-dimensions of the scale. Analyzing the mean scores of managers obtained from the whole or sub dimensions of the "Organizational Citizenship" scale according to the variable of institutions which participants were serving in; it was found that the mean scores of those serving in public organizations ( =3.86) were higher than the mean scores of managers serving in independent sports federations ( =3.83). Based on this finding, it is clear that OCB can contribute to the efficiency of sports management which is a social organization having a strong informal aspect and organizing collaborative activities. For that reason, in order to realize OCB, it can be recommended that managers should create an organization environment which is encouraging, participatory and based on mutual interaction and pays attention to information exchange.

Keywords