TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ METİN İŞLEME SÜRECİNE YÖNELİK HAZIRLADIKLARI SORULARIN REVİZE EDİLMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİ DOĞRULTUSUNDA İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2013-6 Issue 8
Number of pages: 1085-1100
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bloom’un 1956’da ortaya atmış olduğu kendi adıyla anılan taksonomisinin üzerin-den uzun yıllar geçmiş ve geçerliliği konusunda alan yazında çeşitli tartışmalar ya-şanmıştır. Bu tartışmalar neticesinde 2001 yılında Anderson ve arkadaşları Bloom’un 1956’da ortaya attığı taksonomiyi yeniden düzenleyerek Revize Edilmiş Bloom Tak-sonomisini (REBT) ortaya atmışlardır. Bu çalışmada, Çanakkale Onsekiz Mart Üni-versitesi Türkçe Öğretmenliği son sınıfta öğrenim gören 52 öğretmen adayının, metin işleme sürecine yönelik hazırladıkları sorular, REBT temel alınarak incelenmiştir. Bu amaçla öğretmen adaylarına bir adet bilgilendirici, bir adet edebî ve bir adet de şiir metni verilerek bu metinlere yönelik metin işleme sürecinde kullanabilecekleri sorular hazırlamaları istenmiştir. Bu yolla öğretmen adaylarının farklı metin türlerine yönelik hazırladıkları soruların REBT basamaklarına dağılımının tespit edilmesi amaçlanmış-tır. Araştırmadan elde edilen bulgulardan hareketle, öğretmen adaylarının bilgilen-dirici ve edebî türdeki metinlere yönelik olarak hazırladıkları soruların üçte ikiden fazlasının “hatırlama” ve “anlama” gibi REBT’in alt düzey basamaklarında olduğu görülmüştür. Şiir türündeki metne yönelik hazırladıkları sorular değerlendirildiğinde ise REBT’in “çözümleme” ve ”değerlendirme gibi üst düzey basamaklarında daha fazla oranda soru yer aldığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Many years have passed over Bloom’s taxonomy, developed in 1956 by Bloom and named after him, and many discussions have appeared in the literature regarding its validity. As a result of those discussions, Anderson and his friends revised Bloom’s taxonomy, which was theorized in 1956, as Revised Bloom’s Taxonomy. In this study, questions regarding text processing developed by 52 prospective teachers studying at Canakkale Onsekiz Mart University, Department of Turkish Education, 4th grade, was analyzed based on REBT. Within this purpose, prospective teachers were given texts of an informative, a literary and a poem and were expected to de-velop questions to use during text processing regarding those texts. By this way, it was aimed to determine the variance of the questions developed by prospective te-achers regarding different text types in REBT categories. Drawing on the findings of the study, more than two thirds of the questions developed by prospective teachers regarding informative and literary text types have been observed to be in REBT’s categories of lower order thinking skills such as “remembering” and “understan-ding”. Analyzing the questions regarding texts of poem, it was revealed that there were more questions in REBT’s categories of higher order thinking skills such as “analyzing” and “evaluating”.

Keywords