DEĞER VE DİN İSTİSMARI
THE EXPLOITATION OF VALUE AND RELIGION

Author : Ejder OKUMUŞ
Number of pages : 13-31

Abstract

Değerlerle bir değer olarak dinin istismarını, suistimalini veya sömürülüşünü konu edinen bu çalışma, toplumsal yaşamda değer ve din istismarını anlamayı amaçlamaktadır. Toplumsal bir olgu olarak değerler, toplumun dayanak noktalarını oluştururlar. Grup üyelerinin ortak kabulüyle oluşan ve eşya ve olayların değerlendirilmesinde bir standart getiren değerler, insanların tutum ve davranışlarının ve toplumsal ilişkilerin gerçeklik bulmasında önemli roller ifa ederler. Toplumsal değerler içinde önemli bir yere sahip olan din, nihai değer olarak birçok değerin toplumsal kabulünde rol sahibidir. Kendisi bizatihi bir değer olan din, toplumda değerler üretebildiği gibi değerlere değer katar, değerlerin toplum katında kabulünde meşrulaştırıcılık işlevi görür. Din de dahil değerler, toplumsal hayatta etkili oluşlarından dolayı hep istismara konu olmuşlardır. Değerlerin ve bir değer olarak dinin istismarı, değerlerin grubun veya toplumun ortak malı olmasıyla yakından bağlantılıdır. Tabiatı gereği sosyolojik bir olgu olan istismar, bir toplumsal ilişki biçimidir. Bu çalışmada, değerler ve dinin istismarını ele alırken, değerlerin ve dinin kötüye kullanılmasının toplumsal boyutlarını bilimsel düzlemde anlama çabasına girişmek, yazarın amacıdır.

Keywords

Değerler, din, İslam, istismar, toplum, Türkiye

Read: 981

Download: 487