ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN “MATEMATİK ÖĞRETMENİ” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFOR ALGILARI

Author :  

Year-Number: 2014- 25-I
Language : null
Konu : Matematik Eğitimi
Number of pages: 89-111
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, ortaöğretim öğrencilerinin “matematik öğretmeni” kavramına yönelik sahip oldukları algıları metaforlar yardımıyla ortaya çıkarmaktır. Bu çalışma kapsamında üretilen metaforların sınıf seviyelerine ve cinsiyetlere göre farklılık gösterip göstermediği de araştırılmıştır. Çalışma, 2011-2012 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Kocaeli ilindeki bir devlet ortaöğretim kurumunun 6. sınıf (94 öğrenci)., 7. sınıf (72 öğrenci) ve 8.sınıf (82 öğrenci) olmak üzere toplam 254 öğrencinin katı¬lımıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın verileri, öğrencilerin “Matematik öğretmeni ………. gibidir; çünkü, ………..” cümlesini tamamlamasıyla elde edilmiştir. Öğrencilerden ilk boşluğa matematik öğretmeni hakkında bir metafor yazmaları, ikinci boşluğa da neden bu metaforu yazdıklarını açıklamaları istenmiştir. Bu çalışmada elde edilen veriler içe¬rik analiz tekniğiyle çözümlenmiştir. Çalışma bulgularına göre, i) ortaöğretim öğrencileri matematik öğretmeni kavramına ilişkin toplam 137 farklı metafor üretmişlerdir ii) Öğrencilerin ürettikleri bu metaforlar 7 kavramsal ketagori altında toplanmıştır. Bulgulara göre, matematik öğretmenlerinin öğretici, bilgili, rehber ve eğlenceli yönlerine vurgu yapan “çiçek, melek, güneş, kitap ve profesör“ gibi olumlu metaforların üretildiği görülürken çok az sayıda olumsuz metafora yer verildiği ortaya çıkmıştır. Özellikle 8. sınıf öğrencilerinin olumsuz ifadeler içeren metaforlar ürettikleri görülmüştür. iii) Kavramsal kategoriler altında matematik öğretmeni kavramına ilişkin üretilen metaforlar arasında sınıf seviyelerine göre anlamlı bir farklılık elde edilirken, cinsiyete göre istatistiksel açıdan anlamlı bir fark elde edilmemiştir. Sonuç olarak ortaöğretim öğrencilerinin matematik öğretmenlerini, rehber, danışman, bilgili ve matematiği eğlendirerek aktaran bireyler olarak gördükleri söylenebilir. Bulgular ışığında metaforların, ortaöğretim öğrencilerinin “matematik öğretmenine” ilişkin sahip oldukları algıları anlamada ve açıklamada, önemli bir araştırma aracı olarak kullanabileceği ifade edilerek gelecek çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to reveal the perceptions of secondary school students regarding the concept of ‘mathematics teacher’ through metaphors. Whether the concepts produced in the scope of this study differ according to their class levels and gender or not was searched. The study was carried out together with 6th grades (94 students), 7th grades (72 students) and 8th grades (82 students) in total 254 students. The data of the research was obtained by completing the blanks in the sentence ‘Mathematics teacher is like ………………. because ………………………….’. The students were asked to write down a metaphor about the mathematics teachers to the first blank and to explain the reasons why they wrote this metaphor. The data collected in this study was analyzed by using content analysis technique. According to the findings of the study, i) secondary school students produced 137 different metaphors regarding the concept of mathematics teacher ii) the metaphors produced by these students were classified under 7 conceptual categories. According to the findings, it was appeared that students mostly produced positive metaphors such as ‘flower, angel, sun, book and professor’ which emphasized the informative, knowledgeable, guidance and enjoyable sides of mathematics teachers, on the other hand negative metaphors were rarely used by students. It was seen that especially 8th grade students produced metaphors including negative expressions. iii) Under conceptual categories while there was a significant difference between metaphors regarding mathematics teacher by class levels, there was not a statistically significant difference between metaphors by gender. In conclusion, it can be said that secondary school students perceive mathematics teachers as guidance, consultant, knowledgeable, and in

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics