8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÜSTBİLİŞSEL BECERİLERİNİN “WEBB’in BİLGİ DERİNLİĞİ SEVİYELERİ”NE AİT PROBLEMLERİ ÇÖZME SÜREÇLERİNDEKİ ROLÜ
THE ROLE OF PRİMARY EİGHTH-GRADE STUDENTS’ METACOGNİTİVE BEHAVİOURS EXHİBİTİON SKİLLS ON PROCESS OF SOLVİNG PROBLEMS BASED ON WEBB’S DOK LEVELS

Author : Sare ŞENGÜL -Satı Ceylan IŞIK
Number of pages : 93-127

Abstract

Çalışmanın ana amacı ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin sahip oldukları üstbilişsel becerilerinin “bilgi derinliği seviyeleri”ne ait problemleri çözme süreçlerindeki rolünü belirlemek ve bu çalışma temelinde sınıf içi uygulamalar için tavsiyeler geliştirmektir. Özellikle ulaşılmak istenen iki hedefin ilki ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin problem çözme sırasındaki üst bilişsel davranışlarını gözlemlemek, ikincisi ise üst bilişin problem çözme için önemini değerlendirmektir. Veriler İstanbul ilinin bir özel ilköğretim okulunda 8. sınıfına devam etmekte olan 19 öğrenciden toplanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Webb’in (1997) tanımlamış olduğu ve anımsama, beceri/ kavram, stratejik düşünme ve derinlemesine düşünme şeklinde dört gruba ayırdığı DOK (Depth of Knowledge / Bilginin derinliği) seviyelerine uygun olarak tasarlanmış dört problemden oluşan Kombinatorik Problem Çözme Testi (KPÇT) ve bu problemlerin çözüm süreçlerini temel alan İç Gözlem-Öz Raporlama (İG-ÖR) formu kullanılmıştır. Nicel veriler frekans bazında, nitel veriler ise öğrencilerin İG-ÖR formu doğrultusunda verdikleri cevaplar ve KPÇT’ye verdikleri cevapların ilişkilendirilmesinin betimsel analizi yapılarak yorumlanmasından elde edilmiştir. Elde edilen bulgular kombinatorik problemlerin çözümünde üstbilişsel becerilerin önemli olduğunu ortaya koymuştur. Üstbilişsel becerileri kullanan öğrencilerin, problem çözmede daha yüksek bir başarı sergiledikleri gözlenmiştir ve üstbilişsel becerileri daha yoğun kullanan beş öğrencinin hemen hemen tüm soruları doğru cevapladıkları belirlenmiştir. Araştırma bulguları doğrultusunda araştırma yapacaklara çeşitli öneriler geliştirilmiştir.

Keywords

Matematik Eğitimi; Üstbiliş; Bilgi Derinliği Seviyeleri; Kombinatörik Problemler.

Read: 712

Download: 220