8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÜSTBİLİŞSEL BECERİLERİNİN “WEBB’in BİLGİ DERİNLİĞİ SEVİYELERİ”NE AİT PROBLEMLERİ ÇÖZME SÜREÇLERİNDEKİ ROLÜ

Author :  

Year-Number: 2014- 24
Language : null
Konu : Matematik Eğitimi
Number of pages: 93-127
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmanın ana amacı ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin sahip oldukları üstbilişsel becerilerinin “bilgi derinliği seviyeleri”ne ait problemleri çözme süreçlerindeki rolünü belirlemek ve bu çalışma temelinde sınıf içi uygulamalar için tavsiyeler geliştirmektir. Özellikle ulaşılmak istenen iki hedefin ilki ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin problem çözme sırasındaki üst bilişsel davranışlarını gözlemlemek, ikincisi ise üst bilişin problem çözme için önemini değerlendirmektir. Veriler İstanbul ilinin bir özel ilköğretim okulunda 8. sınıfına devam etmekte olan 19 öğrenciden toplanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Webb’in (1997) tanımlamış olduğu ve anımsama, beceri/ kavram, stratejik düşünme ve derinlemesine düşünme şeklinde dört gruba ayırdığı DOK (Depth of Knowledge / Bilginin derinliği) seviyelerine uygun olarak tasarlanmış dört problemden oluşan Kombinatorik Problem Çözme Testi (KPÇT) ve bu problemlerin çözüm süreçlerini temel alan İç Gözlem-Öz Raporlama (İG-ÖR) formu kullanılmıştır. Nicel veriler frekans bazında, nitel veriler ise öğrencilerin İG-ÖR formu doğrultusunda verdikleri cevaplar ve KPÇT’ye verdikleri cevapların ilişkilendirilmesinin betimsel analizi yapılarak yorumlanmasından elde edilmiştir. Elde edilen bulgular kombinatorik problemlerin çözümünde üstbilişsel becerilerin önemli olduğunu ortaya koymuştur. Üstbilişsel becerileri kullanan öğrencilerin, problem çözmede daha yüksek bir başarı sergiledikleri gözlenmiştir ve üstbilişsel becerileri daha yoğun kullanan beş öğrencinin hemen hemen tüm soruları doğru cevapladıkları belirlenmiştir. Araştırma bulguları doğrultusunda araştırma yapacaklara çeşitli öneriler geliştirilmiştir.

Keywords

Abstract

The main purpose of this research is to determine the role of primary eighth-grade students’ metacognitive behaviours exhibition skills on problems-solving process and providing some suggestions based on this study for practises in classroom. Datas were collected from 19 eight-grade students ongoing to a private elementary school in Istanbul. In the research, Combinatorics Problem Solving Test (KPÇT) contains four problems designed in accordance to DOK level (Depth of Knowledge / information depth) and Self-Monitoring-Reporting (IG-OR) form filled out by the students basing on the solution internal process of these problems are used as a data collection tool. The results obtained were analyzed using qualitative and quantitative data. Quantitative data are on the basis of frequency, qualitative data were obtained from the association of the answers given by students to IG-OR form and KPÇT, their descriptive analysis and interpretations. The findings reveal that metacognitive skills are important for combinatorial problem solving. At the and of the research, it has been observed, students who use metacognitive skills exhibite a higher success on problem solving. Also it is identified, students who use metacognitive skills more intensively has answered correctly almost all of the problems. Research recommendations are based on the findings.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics