TARİHİ ROMAN KAVRAMI VE KIRGIZ TARİHİ ROMANI ÜZERİNE
HISTORICAL NOVEL CONCEPT AND KYRGYZ HISTORICAL NOVELS

Author : Halit AŞLAR
Number of pages : 517-526

Abstract

Tarihi roman günümüzün en çok ilgi gören roman türlerinden biridir. Modern anlamda tarihi romanın ortaya çıkışı Walter Scott’la (1771-1832) olmuştur. Sovyetler Birliğinde yeni tarihi roman anlayışı Ekim devriminden sonra, toplumun yeniden inşası sürecinde ortaya çıkmıştır. Sovyet tarihi romanı bu süreçte resmi ideoloji ile çok sıkı bir ilişki içerisinde olmuştur. SSCB’de bulunan halkların tarihi romana olan ilgisi özellikle 1960’lardan sonra büyük bir artış göstermiştir. Rus edebiyatı kendi iç dinamikleriyle dünya edebiyatında saygın bir yer kazanmış, bir ekol oluşturmuş ve çağdaş Kırgız edebiyatını önemli derecede etkilemiştir. Rus edebiyat biliminin genel prensiplerini Kırgız yazarlar, eleştirmenler ve edebiyat bilimciler benimsemiş ve çalışmalarında uygulamışlardır. Çağdaş Kırgız edebiyatında tarihi roman türü geç gelişmiştir. Çağdaş Kırgız edebiyatının ilk tarihi romanı Sıngan Kılıç olarak kabul edilmektedir. Bu eserden önce yazılan bazı tarihi konulu romanların tarihi olup olmadıkları tartışmalıdır. 1991’de Kırgızistan bağımsız bir devlet olduktan sonra ise Kırgız yazarların tarihi roman türüne büyük ilgi gösterdikleri ve özellikle tarihi biyografik denilebilecek romanlar kaleme aldıkları görülür. 1991’den sonra yazılan Kırgız tarihi biyogafik romanların genellikle SSCB döneminde mevcut siyasi yapının yasakladığı yakın Türkistan tarihinde Kırgız halkı için bağımsızlık mücadelesi vermiş şahsiyetler hakkında yazıldığı görülmektedir. Bu romanlar bir yandan Kırgız edebiyatında yeni bir türün ortaya çıkmasını sağlarken diğer yandan geçmişte yasaklanmış halk kahramanlarını aklamaktadır.

Keywords

Tarihi roman, Sovyet Edebiyatı, Çağdaş Kırgız edebiyatı

Read: 653

Download: 220