YENİDEN KAZANIM EĞİTİMİNİN ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN EKOLOJİ KONUSUNDAKİ KAVRAMSAL ANLAMALARINA ETKİSİ: BESİN AĞI VE BESİN PİRAMİDİ ÖRNEĞİ
THE IMPACT OF RECYCLING EDUCATION ON HIGH SCHOOL STUDENTS’ CONCEPTUAL UNDERSTANDING ABOUT ECOLOGY: A STUDY ON FOOD WEB AND PYRAMID

Author : İlker UĞULU -- Halil AYDIN - Yunus DOĞAN - Süleyman BAŞLAR
Number of pages : 477-497

Abstract

Yeniden kazanım projeleri, atıkların azaltılması ya da zaten elimizde bulunan ve çöp olarak nitelendirdiğimiz kullanım dışı kalmış maddelerin tekrar kullanılabilir kılınması yoluyla doğal kaynakların korunması yanında enerjiden, paradan ve zamandan tasarruf sağlayarak bu problemin çözümünde vazgeçilmez bir rol üstlenmektedir. Yeniden kazanımın çevre kaynaklarının korunmasındaki ve sürdürülebilirliğindeki katkıları düşünüldüğünde bu yöndeki eğitimin yetersizliği büyük gelişme potansiyeli gösteren ülkemiz açısından önemli bir eksikliktir. Bu çalışmanın amacı geliştirilen bir yeniden kazanım eğitim programı ile ortaöğretim öğrencilerinin madde döngüleri ile ilgili ekoloji konularındaki kavramsal anlamalarında olumlu yönde bir değişiklik oluşturulup oluşturulamayacağının araştırılmasıdır. Araştırma, 2010-2011 eğitim-öğretim yılı güz döneminde ortaöğretim onuncu sınıflarında öğrenimlerini sürdüren 68 öğrenci (47 kız, 21 erkek) ile gerçekleştirilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Talim ve Terbiye Kurulu tarafından belirlenen ortaöğretim biyoloji öğretim programına göre eğitim uygulanan 36 öğrenci (26 kız, 10 erkek) kontrol grubu, biyoloji öğretim programına Yeniden Kazanım Eğitim Programı entegre edilmiş dersler uygulanan 32 öğrenci (21 kız, 11 erkek) ise deney grubu olarak belirlenmiştir. Ön test-Son test kontrol gruplu yarı deneysel desen modelinde tasarlanan çalışmada, Yeniden Kazanım Eğitim Programının ortaöğretim öğrencilerinin ekoloji konusundaki kavramsal anlamalarını ne yönde etkilediğinin araştırılması amacıyla Ekosistem Ekolojisi Kavramsal Anlama Testi (EEKAT) uygulama öncesinde ve sonrasında bu öğrencilere uygulanmıştır. Deneysel uygulama sırasında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Talim ve Terbiye Kurulu’nun 03.06.2008 tarih ve 137 sayılı kararı ile kabul edilen ortaöğretim biyoloji öğretim programı çerçevesinde eğitim gerçekleştirilen grup kontrol grubu, biyoloji öğretim programına Yeniden Kazanım Eğitim Programı (YKEP) entegre edilmiş dersler uygulanan grup ise deney grubu olarak değerlendirilmiştir. YKEP ortaöğretim biyoloji öğretim programı dahilinde 10. sınıf müfredatında yer alan “Ekosistem Ekolojisi” konusu ile bir bütün oluşturacak şekilde hazırlanmıştır. Uygulama süresi “Ekosistem Ekolojisi” konusu için müfredatta belirlenmiş olan 10 ders saati ile sınırlı tutulmuştur. Araştırma kapsamında EEKAT ile elde edilen verilerin çözümlenmesi içerik analizi yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme, deneysel uygulama bittikten

Keywords

Yeniden Kazanım, Eğitim, Ekoloji, Besin Ağı, Besin Piramidi

Read: 682

Download: 218