POST-MİLLİYETÇİ AVRUPA BÜTÜNLEŞMESİ İÇİNDE AVRO-KUŞKUCULUĞUN ROLÜ: AVRUPA ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASİ GRUBU VAKA ANALİZİ
THE ROLE OF EUROSCEPTICISM IN POST-NATIONAL EUROPEAN INTEGRATION: CASE STUDY OF THE EUROPE OF FREEDOM AND DEMOCRACY GROUP

Author : Sertan AKBABA
Number of pages : 499-515

Abstract

Bu makalede Avrupa bütünleşme süreci yanında, post-milliyetçi boyutun bir parçası olduğu savunulan, Avro-kuşkuculuk kavramı üzerinde durulmaktadır. Makalede savunulduğu üzere hoşgörülü fikir birliği ya da müsaadeci fikir birliği olarak bilinen tezlerinin zayıflamasıyla ulusal ve yerel düzeydeki siyaset, Avrupa düzeyine ve alanına yayılmaya başlayan bir siyasal rekabete dönüşmüştür. Fakat makalede Avro-kuşkuculuk, Avro-istekli görüşe karşıt olmak bir yana, her iki görüşünde aslında siyasal çekişmeyi besleyen bir madalyonun iki yüzü olarak ele alınmıştır. Bu sebeple Avro-kuşkuculuk pro-Avrupacılık görüşünden ayrı değerlendirilmek yerine Avro-istekli görüş ile paylaşılan ve paylaşılmayan değerler veyahut kaygılar üzerinden ele alınmıştır. Makalede bu zıtlaşma yapıcı ve pozitif olarak değerlendirilirken bu hipotezi doğrulamak adına Avrupa Özgürlük ve Demokrasi grubu dikkate çekilmiştir. Vaka analizinde ele alındığı üzere Avrupa Özgürlük ve Demokrasi grubu, Avrupa Birliğini mutlak reddeden bir görüş içinde olmamakla beraber, Avrupa Birliği yönetişim biçimini (rejimi) eleştirmekte ve bunun sonucunda gelecekteki Avrupa senaryoları için önemli olan demokratik gereklilikleri – dâhil olma, katılım gösterme, yanıt üretme – yerine getirmek adına bu denklem içinde önemi giderek artmaktadır. Avrupa Özgürlük ve Demokrasi grubu geleneksel ulusal anlayış dışına taşan tutumları ve bunun sonucunda post-milliyetçi siyasal çekişmenin önemli bir parçası haline gelen ve zaman zaman katı bir muhalefet içinde zaman zaman ise direnç ve baskı gösteren bir hareket içinde ele alınmıştır.

Keywords

Avro-kuşkuculuk, Avrupa kamusal alanı, Post-milliyetçilik, Siyasal çekişme, Avrupa Özgürlük ve Demokrasi Grubu

Read: 687

Download: 227