BATI MÜZİĞİ KORO EĞİTİMİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELERİNİN UYGULAMADA YETERLİLİĞİ AÇISINDAN ÖĞRETMENLERCE DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2014- 25-I
Number of pages: 497-512
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

ÖZET Bu araştırmanın amacı, ülkemizde sanat ve spor alanlarına öğrenci yetiştiren orta öğretim kurumu statüsündeki Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin, kurulduğu zamandan günümüze kadar olan süreç içerisinde, bölümlerinden bir tanesi olan Müzik bölümü müfredatında yer alan koro eğitimi programını incelemek ve halen uygulanan son koro dersi öğretim programı olan 12. sınıf Batı Müziği Koro Eğitimi dersi öğretim programının üniteleri açısından yeterliliği hakkında öğretmen görüşlerini belirlemektir. araştırmada betimsel yöntem izlenmiş olup,Türkiye'deki Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin öğretim kadrosu incelenerek Koro öğretmeni bulunan 11 Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi örneklem olarak belirlenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmış olup anket 46 sorudan oluşmaktadır. Anket için uzman görüşü alınmış olup kapsam geçerliliği açısından uygun görülmüş ve güvenirlik katsayısı hesaplanarak(Cronbach Alpha) ,87 olarak bulunmuştur. İstatistiksel çözümlemeler için SPSS 16 paket programı içerisindeki betimsel istatistik çözümleme tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerden yola çıkarak, öğretmen görüşlerine göre 12. sınıf Batı Müziği Koro Eğitimi dersi öğretim programının ünitelerinin uygulamada yeterli olmadığı görüşüne ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

ABSTRACT The aim of this study is to exam the education programme of the chorus training in the syllabus of the Music Department of the Fine Arts and Sport High Schools since its foundation, and to specify the teachers’ ideas about the efficiency of the latest Western Music Chorus Training Lesson in terms of its units in 12th Classes. The sample space of the study has been determined as 11 Fine Arts and Sport High Schools by using a descriptive method. The data collection tool has comprised of 46 survey questions in the study and the reliability coefficient (Cronbach Alpha) has been found as .87 In terms of the statistical analysis, the descriptive statistical analysis techniques in the SPSS 16 Packaged Software have been used. Consequently, in the study, it has been come to the conclusion that the education programme for western music’s chorus training in the 12th Classes is not efficient in the practise in terms of its units.

Keywords