İLKÖĞRETİM ALTINCI SINIF MÜZİK DERSİ İÇİN BİR TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME DENEMESİ

Author:

Year-Number: 2014- 25-I
Number of pages: 235-248
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Müzik dersindeki başarı; sadece öğretmen, öğrenci ve müziksel öğrenme yaşantılarından etkilenmez. Etken olarak, kontrol edilebilen ya da edilemeyen fizyolojik, psikolojik, çevresel vb. pek çok faktör bulunmaktadır. Tutum, müzik dersini ve ders başarısını etkileyen faktörlerin başlıcaları arasında yer alır. Bireyin derse yönelik olumlu ya da olumsuz bir tutuma sahip olması, o dersteki akademik başarısını etkilemektedir. Bundan dolayı öğrencilerin tutumlarının belirlenmesi önemlidir. Bu bağlamda tutum ölçekleri öğretmen tarafından kullanılabilecek önemli araçlardır. Bu çalışmanın amacı ilköğretim müzik dersine yönelik bir tutum ölçeği geliştirmektir. Müzik Dersi Tutum Ölçeği geliştirme çalışmalarında öncelikle tutum kuramları irdelenmiş ve ilgili literatür taranmıştır. Sonrasında müzik eğitimi ile farklı branşlarda geliştirilmiş olan tutum ölçekleri incelenmiştir. Yapılan kuramsal çalışmanın ardından, 60 olumlu-olumsuz tutum ifadesini içeren taslak ölçek oluşturulmuştur. Uzmanlardan gelen dönütler doğrultusunda ölçek 47 maddeye indirgenerek, ölçek geliştirme ölçümlerinde kullanılacak son hali verilmiştir. 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi’nde gerçekleştirilen pilot uygulama sonucunda, 238 form geçerlik-güvenirlik analizine tabi tutulmuştur. İlk olarak deneme uygulamasından elde edilen verilerin faktör analizine uygun olup olmadığına bakılmıştır. KMO uyum ölçüsü değeri 0,95’dir. Bu değer kritik değer olarak kabul edilen 0,70’in üzerindedir. Aynı veriler için hesaplanan Bartlett Küresellik Testi 0,001 düzeyinde manidardır (X2300=3442,67). Bu değerler, deneme uygulamasından elde edilen verilerin faktör analizine tabi tutulabileceğini göstermektedir. Sonrasında yapılan faktör analizi sonucunda; tek bir faktörden oluşan, Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı 0,95 olan ve 25 maddelik Müzik Dersi Tutum Ölçeği elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğunu göstermektedir. Bu ölçeklerin; öğrencilerin başarıları üzerinde etkili olan tutumların belirlenmesinde, müzik öğretmeni için önemli bir araç olduğu düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

The success in music class does not solely affected by the instructor, student or/and musical learning experiences. Numerous factors are found, as physiological, psychological, environmental etc. which can be controlled or not, qua determinants. Attitude is considered among the primary factors that have an influence on the music class and the success in class. For the in

Keywords