FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ OBEZİTE VE OBEZİTENİN OLUŞUMUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
THE VIEWS OF SCIENCE TEACHER CANDIDATES ON OBESITY AND THE FORMATION OF IT

Author : Fatma ÖNEN ÖZTÜRK -- Sibel DEMİR - Fatma ŞAHİN
Number of pages : 363-378

Abstract

Günümüzde sağlıklı ve dengeli beslenme üzerine yapılan vurgu önemli ölçüde artmış; gerek sağlık bakanlığı gerekse pek çok medya kurumu konunun önemine dikkat çekmektedir. Dünya genelinde olduğu gibi, ülkemizde de obezitenin artmaya başlaması nedeniyle; özellikle pek çok kamu spotu halkı, sağlıklı-dengeli beslenme konularında bilinçlendirmeye ve spor gibi çeşitli aktiviteleri yapmaya teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda küçük yaşlarda olan öğrencilerin kavrama ilişkin algılarının geliştirilmesi ve beslenmeyle ilgili doğru alışkanlıklar edinebilmesi için öğretmenlere düşen görevin oldukça önemli olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle araştırmada geleceğin öğretmenleri olan öğretmen adaylarının obezite ve obeziteye ilişkin etmenler konusunda görüşlerinin saptanması amaçlanmıştır. Araştırma deneysel olmayan nitel araştırma tasarımına sahip ve durum çalışmasına uygun olacak nitelikte planlanmıştır. Araştırmanın, fen bilgisi öğretmen adaylarının obeziteye ilişkin görüşlerini ayrıntılı bir şekilde ortaya koyacak olması nedeniyle, durum çalışması şeklinde planlanmasının daha uygun olduğu düşünülmüştür. Araştırma 2009-2010 eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya İstanbul ilinde bulunan büyük ölçekli bir üniversitenin 3. sınıfında okumakta olan 28 öğretmen adayı katılmıştır. Ayrıca rastgele seçilen 3 öğretmen adayı ile de görüşme yapılmıştır. Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından hazırlanan 10 açık uçlu soru ve 4 görüşme sorusu kullanılarak toplanmıştır. Araştırmada açık uçlu sorulardan elde edilen veriler, nitel araştırma veri analiz yöntemlerinden biri olan içerik analizi kullanılarak değerlendirilmiştir. Görüşme sorularından elde edilen veriler ise tablolar haline getirilerek yorumlanmıştır. Araştırmadan elde edilen bazı verilere göre öğretmen adaylarının genellikle obeziteyi aşırı şişmanlık olarak niteledikleri, önlenmesi adına sağlıklı ve dengeli beslenmeyi öğretmeyi hedefledikleri tespit edilmiştir. Öğretmen adayları öğrencilerin obez olmaması için aileyle bilgilendirici toplantılar yapmayı, öğrencilere ise çeşitli örnek olaylar göstererek konunu önemini kavratmayı düşündükleri görülmüştür. Araştırma sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda öneriler getirilmiştir.

Keywords

Obezite, Fen Eğitimi, Öğretmen Adayı

Read: 748

Download: 251