FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ OBEZİTE VE OBEZİTENİN OLUŞUMUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Author :  

Year-Number: 2014- 27
Language : null
Konu : FEN EĞİTİMİ
Number of pages: 363-378
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde sağlıklı ve dengeli beslenme üzerine yapılan vurgu önemli ölçüde artmış; gerek sağlık bakanlığı gerekse pek çok medya kurumu konunun önemine dikkat çekmektedir. Dünya genelinde olduğu gibi, ülkemizde de obezitenin artmaya başlaması nedeniyle; özellikle pek çok kamu spotu halkı, sağlıklı-dengeli beslenme konularında bilinçlendirmeye ve spor gibi çeşitli aktiviteleri yapmaya teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda küçük yaşlarda olan öğrencilerin kavrama ilişkin algılarının geliştirilmesi ve beslenmeyle ilgili doğru alışkanlıklar edinebilmesi için öğretmenlere düşen görevin oldukça önemli olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle araştırmada geleceğin öğretmenleri olan öğretmen adaylarının obezite ve obeziteye ilişkin etmenler konusunda görüşlerinin saptanması amaçlanmıştır. Araştırma deneysel olmayan nitel araştırma tasarımına sahip ve durum çalışmasına uygun olacak nitelikte planlanmıştır. Araştırmanın, fen bilgisi öğretmen adaylarının obeziteye ilişkin görüşlerini ayrıntılı bir şekilde ortaya koyacak olması nedeniyle, durum çalışması şeklinde planlanmasının daha uygun olduğu düşünülmüştür. Araştırma 2009-2010 eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya İstanbul ilinde bulunan büyük ölçekli bir üniversitenin 3. sınıfında okumakta olan 28 öğretmen adayı katılmıştır. Ayrıca rastgele seçilen 3 öğretmen adayı ile de görüşme yapılmıştır. Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından hazırlanan 10 açık uçlu soru ve 4 görüşme sorusu kullanılarak toplanmıştır. Araştırmada açık uçlu sorulardan elde edilen veriler, nitel araştırma veri analiz yöntemlerinden biri olan içerik analizi kullanılarak değerlendirilmiştir. Görüşme sorularından elde edilen veriler ise tablolar haline getirilerek yorumlanmıştır. Araştırmadan elde edilen bazı verilere göre öğretmen adaylarının genellikle obeziteyi aşırı şişmanlık olarak niteledikleri, önlenmesi adına sağlıklı ve dengeli beslenmeyi öğretmeyi hedefledikleri tespit edilmiştir. Öğretmen adayları öğrencilerin obez olmaması için aileyle bilgilendirici toplantılar yapmayı, öğrencilere ise çeşitli örnek olaylar göstererek konunu önemini kavratmayı düşündükleri görülmüştür. Araştırma sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda öneriler getirilmiştir.

Keywords

Abstract

Today, healthy and balanced nutrition is given more importance, and both The Ministry of Health and several media organizations lay stress on this. Especially several public information films aim at raising awareness of healthy-balanced nutrition on people and also at prompting them to do various activities like sports since obesity has started to increase in our country as it worldwide has. In this regard, it is thought that teachers’ duty is crucial in order to develop the comprehension of the little students on the obesity concept and to make them acquire true habits for nutrition. Therefore, in this study, it is aimed to determine the views of the teacher candidates, who are the teachers of the future, on obesity and the factors relating to it. The study was planned as having qualitative research design that is not experimental and being appropriate for group work. It was believed that the planning of the study as case study would be more appropriate since it would suggest the views of the science teacher candidates on obesity in a detailed way. It was done in 2009-2010 academic year. 28 teacher candidates who were at third grade at a very big university in Istanbul participated in this study. It was also interviewed with 3 teacher candidates randomly selected. Study data were gathered by using 10 open ended questions prepared by the researchers and 4 interview questions. Whereas the data obtained from the open ended questions were assessed by using content analysis that is among the qualitative research data analysis methods, the data obtained from interview questions were interpreted by tabularising. According to some data obtained from the study, it was identified that the teacher candidates generally described obesity as overweightness, and aimed at teaching healthy and balanced nutrition to prevent it. It was observed that teacher candidates, in order to prevent obesity, thought about making informative meetings with families, and making the students comprehend the importance of obesity by showing them some case studies. In accordance with the data obtained from the study, some proposals were put forth about this issue.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics