ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİ VE SOSYAL AĞ KAVRAMLARINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI

Author:

Year-Number: 2014- 25-I
Number of pages: 483-496
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının teknoloji ve sosyal ağ kavramına ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2013-2014 eğitim öğretim yılında Batı Karadeniz’de bir üniversitenin eğitim fakültesinde çeşitli branşlarda öğrenim gören toplam 176 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırma verileri, araştırmacı tarafından hazırlanan “Teknoloji……gibidir, çünkü……” ve “Sosyal ağ……gibidir, çünkü….” cümlelerini içeren bir form aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizi ve yorumlanmasında içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre; öğretmen adaylarının teknoloji kavramına ilişkin 82 farklı metafor geliştirdikleri ve bu metaforların 8 kategoride, sosyal ağ kavramına yönelik ise 108 farklı metafor geliştirdikleri ve bu metaforların 9 kategoride toplandığı görülmüştür. Teknoloji kavramına yönelik oluşturulan kategoriler bir bütün olarak düşünüldüğünde; en çok geliştirilen metaforlar sırasıyla çocuk, su, insan ve hayat olup, kategoriler ayrı ayrı düşünüldüğünde ise çocuk, su, kitap, uzay, canavar, ilaç ve yardımcıdır. Sosyal ağ kavramına yönelik oluşturulan kategoriler bir bütün olarak ele alındığında en çok geliştirilen metaforlar bataklık, dil ve mektup olup, kategoriler ayrı ayrı ele alındığında ise dil, bataklık, sigara, hayat, ansiklopedi, komşuluk ve oyundur. Ayrıca teknoloji kavramına ilişkin metaforların “gelişen-değişen” kategorisinde, sosyal ağ kavramının ise “iletişim” kategorisinde daha fazla yer aldığı görülmüş olup, bu kavramlara bakış açılarının olumlu kategorilerde yoğunlaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın sonuçları doğrultunda bazı önerilere yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to reveal perceptions regarding the concepts of technology and social network of prospective teachers’ by metaphors. The research study is carried out at the 2013-2014 academic year with 176 prospective teachers who educate at the various branches in a university where is a in Western Black Sea region. The study is a descriptive researh in the survey model. The study’s datas were gathered through a form which include the phrase “the technology is similar……, because…..” and “the social network is similar……, because……”. The analysis and interpratation of data were used content analysis tecniques. Results of this study showed that 82 various metaphors were developed regarding the concept of technology that these metaphors gathered in 8 categories, 108 various metaphors were developed regarding the concept of social network that these metaphors gathered in 9 categories by prospective teachers. Considering as a whole that categories regarding the concept of technology; the metaphors which are respectively developed most are child, water, human and life, when considered separately; they are child, water, book, space, monster, medicine and helper. Considering as a whole that categories regarding the concept of social network; the metaphors which are respectively developed most are marsh, language, letter when considered separately; they are language, marsh, cigarette, life, encyclopedia neighborlines, game. Furthermore, the metaphors which are regarding the concept of technology concentrated at the “developing-changing” categories, the metaphors which are regarding the concept of social network concentrated at the “communication” categories. In this study, there are some suggestions according to results.

Keywords