MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖZEL YETENEK SINAVLARINDA OBP İLE ALAN PUANLARI VE SINAV BAŞARI DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Author:

Year-Number: 2014- 24
Number of pages: 33-46
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Müzik Öğretmenliği Programı'na öğrenci seçimi özel yetenek sınavları ile yapılmaktadır. Farklı uygulama çeşitleri nadiren görülmekle birlikte, genellikle bu sınavlar; Müziksel Algılama ve Müziksel Performans (Müziksel Çalma ve Söyleme) olmak üzere iki boyuttan oluşmaktadır. Bu sınavlarda, ÖYSP-SP'nin yanı sıra Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve alan durumuna göre farklı biçimlerde katsayılandırılmış ortaöğretim başarı puanları da değerlendirilmeye alınır. OBP'ler alan içi ve alan dışı adaylara göre bir defa aynı değerlerle (0.11) çarpıldıktan sonra alandan adaylar için ek olarak tekrar OBP'ler farklı bir değerle (0.03) çarpılır. En son aşamada OBP, YGS ve ÖYSP-SP'ler toplanır; Yerleştirme puanları (YP) hesaplanır. OBP'ler adayın ortaöğretim kademesindeki okul başarı düzeyini yansıtması açısından önemli bir ölçüt olmasının yanında, özel yetenek sınavlarında da başarıyı oldukça etkileyen bir faktördür. Bu bakımdan OBP ile sınav başarısı arasındaki ilişki düzeyinin ne durumda olduğu önem taşımakla birlikte, OBP'ler ile alan puanları, cinsiyet, yaş ve alan durumları arasındaki ilişki düzeylerinin belirlenmesi, araştırılması gereken bir konu olarak ele alınmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 eğitim-öğretim yılında İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Programı Özel Yetenek Sınavına giren adaylar (N=449) oluşturmaktadır. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi veri tabanından alınan puanlar SPSS 17.0 paket programına işlenerek analiz edilmiştir. Verilerde normallikten aşırı sapmalar olmadığı tespit edildiğinden, parametrik istatistik teknikleri kullanılmış ve bazı ilişki durumları nokta dağılım grafikleri kullanılarak görselleştirilmiştir. Sınavı kazanma durumu ile anlamlı düzeyde ilişkili olan OBP'lerde, kazanan adayların OBP'lerinin diğer adaylardan oldukça yüksek olduğu bulunmuştur. Kazanan adayların büyük bir kısmının (n=25) OBP'lerinin 350-449 puan aralığında olduğu sonucuna ulaşılmıştır. OBP'ler ile her alan puan türü arasında zayıf düzeyde, pozitif yönde anlamlı ilişkiler olduğu görülmüştür. En yüksek düzeyde anlamlı ilişkinin OBP ile YP arasında, orta düzeyde ve pozitif yönde olduğu bulunmuştur. OBP'lerin cinsiyet, yaş ve alan durumlarına göre anlamlı farklılıklar gösterdiği, kız adayların ve alan içi adayların OBP'lerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 17-20 ve 25 yaş üstü adayların, 21-24 yaş grubundaki adaylara göre OBP'lerinin anlamlı düzey

Keywords

Abstract

The selection of students for Music Education Program is done with a special aptitude test. Although rarely seen in different kinds of applications, often these examinations consist of two dimensions : Musical Perception and Musical Performance (Musical Playing and Singing). In these exams, as well as ÖYSP-SP, the Student Selection and Placement Center (ÖSYMin Turkish) made by the Transition to Higher Education Examination (YGS) and also the secondary education achievement points calculated according to the state in different formats are assesed. ) It is multiplied again for the candidates from the field with a different value of the OBP (0.03) according to the candidates studying their field and off the field after being multiplied one time with the same values (0.11 ). In the final stage; OBP, YGS and ÖYSP–SP added to each other and YP is calculated. OBP candidate's level of academic achievement in secondary education in terms of reflecting a significant extent , besides being quite a special aptitude test is a factor in the success. In this regard, it should be explored as a significant topic in terms of the determination of relation levels OBP and field scores, field types, gender,age. The study group of this research is the candidates who take the Music Teacher Program Special Ability Test of İnönü University Faculty of Education in the education and teaching year of 2013-2014 (N = 449).The scores obtained from the database İnönü University, Faculty of Education were analyzed to SPSS 17.0 software package. Parametric statistical techniques were used because there was no extreme deviations from normality in the data to be determined. Some relationships were visualized being used scatter graphs. In OBP significantly associated with winning conditions , OBP of winning candidate was found to be significantly higher than the other candidates. CFP of A large part of the winning candidate (n = 25) was concluded that in the range of 350-449 points. Weak points of each field type with OBP level and significant positive relationships were found. The highest and most significant relationship between OBP and YP is middle level and positive. OBP has showed significant differences according to gender, age, state of the field and the OBP points of girls candidates and the field candidates have been found to have higher. In addition, it has been concluded that OBP of candidates aged 17-20 and 25 years later is significantly higher than 21-24 age group.

Keywords