MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖZEL YETENEK SINAVLARINDA OBP İLE ALAN PUANLARI VE SINAV BAŞARI DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER
THE RELATİONS AMONG OBP, FIELD POINTS AND STATES OF EXAM SUCCESS IN A SPECIAL APTİTUDE EXAM OF MUSİC TEACHİNG PROGRAMME

Author : Turan SAĞER -ONUR ZAHAL - ENGİN GÜRPINAR - Uğur ÖZHAN
Number of pages : 33-46

Abstract

Müzik Öğretmenliği Programı'na öğrenci seçimi özel yetenek sınavları ile yapılmaktadır. Farklı uygulama çeşitleri nadiren görülmekle birlikte, genellikle bu sınavlar; Müziksel Algılama ve Müziksel Performans (Müziksel Çalma ve Söyleme) olmak üzere iki boyuttan oluşmaktadır. Bu sınavlarda, ÖYSP-SP'nin yanı sıra Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve alan durumuna göre farklı biçimlerde katsayılandırılmış ortaöğretim başarı puanları da değerlendirilmeye alınır. OBP'ler alan içi ve alan dışı adaylara göre bir defa aynı değerlerle (0.11) çarpıldıktan sonra alandan adaylar için ek olarak tekrar OBP'ler farklı bir değerle (0.03) çarpılır. En son aşamada OBP, YGS ve ÖYSP-SP'ler toplanır; Yerleştirme puanları (YP) hesaplanır. OBP'ler adayın ortaöğretim kademesindeki okul başarı düzeyini yansıtması açısından önemli bir ölçüt olmasının yanında, özel yetenek sınavlarında da başarıyı oldukça etkileyen bir faktördür. Bu bakımdan OBP ile sınav başarısı arasındaki ilişki düzeyinin ne durumda olduğu önem taşımakla birlikte, OBP'ler ile alan puanları, cinsiyet, yaş ve alan durumları arasındaki ilişki düzeylerinin belirlenmesi, araştırılması gereken bir konu olarak ele alınmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 eğitim-öğretim yılında İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Programı Özel Yetenek Sınavına giren adaylar (N=449) oluşturmaktadır. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi veri tabanından alınan puanlar SPSS 17.0 paket programına işlenerek analiz edilmiştir. Verilerde normallikten aşırı sapmalar olmadığı tespit edildiğinden, parametrik istatistik teknikleri kullanılmış ve bazı ilişki durumları nokta dağılım grafikleri kullanılarak görselleştirilmiştir. Sınavı kazanma durumu ile anlamlı düzeyde ilişkili olan OBP'lerde, kazanan adayların OBP'lerinin diğer adaylardan oldukça yüksek olduğu bulunmuştur. Kazanan adayların büyük bir kısmının (n=25) OBP'lerinin 350-449 puan aralığında olduğu sonucuna ulaşılmıştır. OBP'ler ile her alan puan türü arasında zayıf düzeyde, pozitif yönde anlamlı ilişkiler olduğu görülmüştür. En yüksek düzeyde anlamlı ilişkinin OBP ile YP arasında, orta düzeyde ve pozitif yönde olduğu bulunmuştur. OBP'lerin cinsiyet, yaş ve alan durumlarına göre anlamlı farklılıklar gösterdiği, kız adayların ve alan içi adayların OBP'lerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 17-20 ve 25 yaş üstü adayların, 21-24 yaş grubundaki adaylara göre OBP'lerinin anlamlı düzey

Keywords

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP), Özel Yetenek Sınavı, Müzik Öğretmenliği Programı Özel Yetenek Sınavı, Alan Puanları, Sınav Başarı Durumu

Read: 719

Download: 246