ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARI VE TÜRKİYE’NİN KREDİ NOTU ÜZERİNE BİR İNCELEME (1998-2013)
A STUDY ON INTERNATIONAL CREDIT RATING AGENCIES AND TURKEY’S CREDIT RATE (1998-2013)

Author : Bilal KARGI
Number of pages : 351-370

Abstract

Bu çalışma ABD menşeli ve ülkelere ilişkin kredi derecelendirme notu veren kuruluşların, Türkiye ekonomisi için verdikleri notların, Türkiye ekonomisi verileriyle uyumluluğu hakkındadır. Ekonomiler, büyüme sürecini finanse edebilmek için yurtiçi tasarrufların yetersiz kalması durumunda, yabancı yatırımlara duydukları ihtiyacı, doğrudan yabancı sermaye veya finansal sermaye olarak ülkeye getirmeye çalışırlar. Özellikle finansal sermayenin menkul kıymet piyasalarında yatırım yapabilmesi, belli bir güven duygusuna ihtiyaç duyar. Bu nedenle de ülke ekonomilerinin borçlarını geri ödeyebilme kabiliyetlerine ilişkin, yatırımcıların bilgi ve fikir edinebileceği küresel düzeyde göstergelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle ülke ekonomileri için kredi derecelendirme kavramı gitgide önem kazanmaktadır. Bu çalışmada öncelikle, “kredi derecelendirme” kavramı ele alınmakla birlikte, bu derecelendirmeyi yapan uluslararası kuruluşların amaç ve nitelikleri ele alınmaktadır. Sonrasında, ABD’deki S&P, Fitch ve Moody’s Kuruluşlarının, ülkelerin kredi derecelendirme kriterleri ele alınmakta ve Türkiye’ye ilişkin kredi notlarının, Türkiye ekonomisindeki seçilmiş temel göstergeler (GSYİH, Cari İşlemler Dengesi, Dış Borç Stoku ve Enflasyon) ile olan bağlantısı tartışılmaktadır. Bu bağlantı ve üzerinden yapılacak değerlendirme, veriler itibariyle, Türkiye’yi en yakından S&P’nin izlediğini ancak, en olumsuz notların da yine bu kuruluş tarafından verildiği; Fitch’in daha optimal notlandırma yaptığı ancak, Moody’s’in en iyimser kuruluş olsa da uzun dönemde birçok değişkenin etkilerini barındırmayan notlar açıkladığı gözlemlenmiştir. 2014 yılı için öngörülen bir not düşüşünün de ilk olarak S&P’den gelmesi tahmin edilmektedir.

Keywords

Kredi Derecelendirme, Türkiye Ekonomisi, Ekonomik Büyüme

Read: 651

Download: 236