TÜRKİYE’DE FİNANSAL ARAÇLARLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELERDEKİ FARKLILIKLAR VE FİNANSAL ARAÇLARIN İŞLETME BİLANÇOLARINDAKİ YERİ
DIFFERENCES IN LEGAL REGULATIONS RELATED WITH FINANCIAL INSTRUMENTS IN TURKEY AND THE POSITION OF FINANCIAL INSTRUMENTS IN THE BALANCE SHEETS OF BUSINESSES

Author : Gamze Ayça KAYA --
Number of pages : 571-594

Abstract

Finansal araçlar, bir işletmenin finansal varlığı ile diğer bir işletmenin finansal borcunda ya da özkaynağa dayalı finansal aracında artışa neden olan sözleşmelerdir. Finansal araçlar TMS/TFRS’ye göre; finansal varlıklar, finansal borçlar, özkaynağa dayalı finansal araçlar ve türev finansal araçlar olarak sınıflandırılmaktadır. İşletme bilançolarında büyük tutarlarda yer alması nedeniyle finansal araçlar son dönemde büyük önem kazanmıştır. Finansal araçların büyük tutarlarda olması işletmelerin bu araçları nasıl muhasebeleştireceği konusunu gündeme getirmiştir. Finansal araçların muhasebeleştirilmesi işletmeler ve diğer karar vericiler (yatırımcılar, kreditörler, devlet vb.) açısından büyük önem taşımaktadır. Çalışmada, Türkiye’de finansal araçlarla ilgili yasal düzenlemelerdeki farklılıklar ve finansal araçların işletme bilançolarındaki yeri incelenmektedir. Ayrıca finansal varlıklar, finansal borçlar, özkaynağa dayalı finansal araç ve türev finansal araçlar açıklanmaktadır. Türkiye Muhasebe-Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)’nda, finansal araçlarla ilgili TMS/IAS 32 Finansal Araçlar: Sunum, TMS/IAS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme, TFRS/IFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar ve TFRS/IFRS 9 Finansal Araçlar standartları bulunmaktadır. Türkiye Muhasebe Standardı 32; finansal araçların finansal varlık, finansal borç ve özkaynak araçları olarak sınıflandırılması ve finansal varlık ve borçların netleştirilmesine ilişkin ilkeleri belirlemektedir. Ayrıca Türkiye Muhasebe Standardı 39 finansal varlık ve borçların muhasebeleştirilmesine yönelik ilkeleri belirlemektedir. TMS 32 ve TMS 39 dünyada karmaşık ve anlaşılması güç muhasebe standartları olarak görülmektedir. TFRS 7 ve TFRS 9, finansal araçların raporlanmasına ilişkin standartlardır.

Keywords

Finansal Araçlar, TMS 32, TMS 39, TFRS 7, TFRS 9.

Read: 774

Download: 243