TÜRKİYE’DE FİNANSAL ARAÇLARLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELERDEKİ FARKLILIKLAR VE FİNANSAL ARAÇLARIN İŞLETME BİLANÇOLARINDAKİ YERİ

Author:

Year-Number: 2014- 24
Number of pages: 571-594
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Finansal araçlar, bir işletmenin finansal varlığı ile diğer bir işletmenin finansal borcunda ya da özkaynağa dayalı finansal aracında artışa neden olan sözleşmelerdir. Finansal araçlar TMS/TFRS’ye göre; finansal varlıklar, finansal borçlar, özkaynağa dayalı finansal araçlar ve türev finansal araçlar olarak sınıflandırılmaktadır. İşletme bilançolarında büyük tutarlarda yer alması nedeniyle finansal araçlar son dönemde büyük önem kazanmıştır. Finansal araçların büyük tutarlarda olması işletmelerin bu araçları nasıl muhasebeleştireceği konusunu gündeme getirmiştir. Finansal araçların muhasebeleştirilmesi işletmeler ve diğer karar vericiler (yatırımcılar, kreditörler, devlet vb.) açısından büyük önem taşımaktadır. Çalışmada, Türkiye’de finansal araçlarla ilgili yasal düzenlemelerdeki farklılıklar ve finansal araçların işletme bilançolarındaki yeri incelenmektedir. Ayrıca finansal varlıklar, finansal borçlar, özkaynağa dayalı finansal araç ve türev finansal araçlar açıklanmaktadır. Türkiye Muhasebe-Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)’nda, finansal araçlarla ilgili TMS/IAS 32 Finansal Araçlar: Sunum, TMS/IAS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme, TFRS/IFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar ve TFRS/IFRS 9 Finansal Araçlar standartları bulunmaktadır. Türkiye Muhasebe Standardı 32; finansal araçların finansal varlık, finansal borç ve özkaynak araçları olarak sınıflandırılması ve finansal varlık ve borçların netleştirilmesine ilişkin ilkeleri belirlemektedir. Ayrıca Türkiye Muhasebe Standardı 39 finansal varlık ve borçların muhasebeleştirilmesine yönelik ilkeleri belirlemektedir. TMS 32 ve TMS 39 dünyada karmaşık ve anlaşılması güç muhasebe standartları olarak görülmektedir. TFRS 7 ve TFRS 9, finansal araçların raporlanmasına ilişkin standartlardır.

Keywords

Abstract

Financial instruments are contracts that causing to raises with financial assets of a business and in the financial liabilities or equity instrument of other a business. Financial instruments according to TAS/TFRS as classified financial assets, financial liabilities, equity instruments and derivative financial instruments. Financial instruments have gained recently great importance because have located at great amounts in the balance sheets of businesses. Being at the great amounts of financial instruments has brought to the agenda that business’s these instruments to how matter will account. Accounting of financial instruments has a place in a great importance in terms of businesses and other decision makers (investors, creditors, government etc.). In the study differences related with financial instruments in legal regulations and position of financial instruments in the balance sheets of businesses have investigated in Turkey. In addition financial assets, financial liabilities, equity instruments and derivative financial instruments have been explained. In Turkish Accounting-Financial Reporting Standards (TAS/TFRS) have included related to financial instruments standards such as TAS/IAS 32: Financial Instruments: Presentation, TAS/IAS 39 Financial Instruments: Accounting and Measurement, TFRS/IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures and TFRS/IFRS 9 Financial Instruments. Turkish Accounting Standard 32 has determined principles related to classification of financial instruments as financial assets, financial liabilities and equity instruments and offsetting of financial assets and liabilities. Also Turkish Accounting Standard 39 has determined principles related to accounting of financial assets and liabilities. TAS 32 and TAS 39 have seen as complex and difficult to understand accounting standards around the world. TFRS 7 and TFRS 9 are standards related to reporting of financial instruments.

Keywords