ÖĞRETMENLERİN OKULLARINDAKİ ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2014- 25-I
Number of pages: 189-206
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Örgütlerin var olma sürecindeki en etkili faktör insandır. Onun örgütsel davranışları ise örgütün devamlılığının ya da yok oluşunun en önemli etkenlerinden biridir. Bu nedenle örgütler, iş görenlerin bağlılığına gereksinim duymakta ve bu bağlılığı sağlamak için de çeşitli yöntemlere başvurmaktadırlar. Alan yazında, çalışanın örgütle olan iletişimini şekillendiren, örgütteki üyeliğe devam etme kararı üzerinde etkileri olan psikolojik bir durum biçiminde de tanımlanan örgütsel bağlılığın “kişinin örgütüyle kurduğu maddi beklentilerin ötesindeki manevi bağ” olduğu ileri sürülebilir. Eğitim örgütlerinde gerçekleştirilecek yüksek düzeyli bir örgütsel bağlılığın, daha nitelikli bir eğitsel işleyişe olduğu kadar; çağdaş gelişmelere doğru evrilen demokratik bir toplum yapısı oluşturmaya da katkı sağlayabileceği ileri sürülebilir. Anılan ön kabulden hareketle, okullarımızdaki örgütsel bağlılığın öğretmen algılarına göre betimlenmesi önemli görülmektedir. Bu çalışmada, resmi ve özel ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel bağlılığa ilişkin görüşlerinin ortaya koyulması amaçlanmıştır. Genel tarama (betimsel) modeline dayalı olan bu araştırmada evren, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Malatya ili merkez ilçe sınırları içinde bulunan 76 resmi ilköğretim okulunda görev yapan 3283 öğretmen ile, 4 özel ilköğretim okulunda görev yapan 116 öğretmenden oluşmaktadır. Bu evrenden oransız küme örnekleme yöntemiyle seçilen 728 öğretmen araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Resmi ve özel okul öğretmenlerinin örgütsel bağlılık algıları arasında bir bütün olarak anlamlı bir farklılık olup, özel okullardaki örgütsel bağlılık düzeyi, resmi okullara kıyasla daha yüksektir. Her iki okul türü için de erkek öğretmenlerin, kadın meslektaşlarına kıyasla daha yüksek bir örgütsel bağlılık duyumsamaları ortaya çıkmıştır. Resmi okullarda Ön Lisans ve Lisans mezunu öğretmenlerin örgütsel bağlılık algıları arasında öğrenim düzeyi değişkeni açısından ön lisans lehine anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Özel okullarda ise bu fark, Ön Lisans ve Lisans mezunu öğretmenler ile Lisansüstü mezunu öğretmenlerin örgütsel bağlılık algıları arasındadır. Resmi okullardaki 21 yıl ve üstü kıdem yılına sahip öğretmenlerin örgütsel bağlılık algıları daha yüksektir.

Keywords

Abstract

Organizations, having humans as main units, are also effected by their organizational behaviours to disappear or survive. For this reason, organizations need the commitment of employees/members and in order to get this commitment they use various methods. Organizational commitment is defined as a physiological condition which shapes the communication of the members with their organization and whether they stay in or quit from the organization. By the help of this definition, we can say that organizational commitment is an intangible connection the members feel and that is beyond tangible expectations. We can say that by the help of a highly achieved organizational commitment, not only a well-qualified educational process but also a more democratic and modernized society can be created. This study aims at presenting the organizational commitment in schools based on teachers’ opinions. As a research model descriptive survey has been used. 3283 teachers from 76 state schools and 116 teachers from 4 private schools in the period of 2011-2012 education year constitute the universe of the study. The sample of the study is constituted of 728 teachers who are chosen from this universe by cluster sampling method. As a result of the study, findings have shown that there is a significant difference between the state and private school teachers’ opinions on total. The level of organizational commitment in private schools is higher when compared to state schools. In both school types, males have a higher commitment level than women. Pre-licenced teachers feel more commitment towards their school than university graduates and master degree graduates. Teachers who have 21 or more years of experience have the highest commitment level among the others.

Keywords