JAPON KIRSALINDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN KADIN VE GENÇ NÜFUS
RECONSIDERING COMMUNITY SUSTAINABILITY IN RURAL JAPAN: WOMEN AND YOUNG POPULATION AS AN INSIDE POWER

Author : Tolga ÖZŞEN
Number of pages : 387-410

Abstract

Bugün, kırsal sürdürülebilirlik sorunu Japon toplumunun en köklü ve ciddi sorunlarından birisi durumundadır. 1980'lerden bu yana kırsalın sürdürülebilirliği ve kalkınması üzerine birçok sosyal politika, proje geliştirilmektedir. Ancak, bu politikalar ve projeler, 1990’ların ortalarına kadar kent nüfusunun kırsalın doğal ve kültürel kaynaklarını tüketmesi yoluyla kırsalın kalkınmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik bir duruş sergilemiştir. 1990'ların sonu itibariyle, köydeki kadın ve yaşlı nüfus kırsal kalkınma politikaları içerisinde anılmaya başlamış, ancak tam anlamıyla bir genel çerçeve çizilmemiştir. Bunun yanırısa, köydeki az sayıdaki genç nüfus, kente göç eğilimi dolayısıyla çoğunlukla kırsalın geleceği noktasında tartışma konusu dahi edilmemiştir. Halbuki, bugün göç eğiliminin en yakın merkeze doğru olduğu ve de ulaşımın son derece kolaylaştığı Japon kırsalında, köy ile olan sosyoekonomik ilişkilerin göçten bağımsız olarak belirli bir seviyede sürdürüldüğü ortaya konulmaktadır. Bu bağlamda, bugünkü yapı itibariyle, geçmişten gelen yerleşik nüfus anlayışının eskisi kadar etkiye sahip olmadığı düşünülmektedir. Bu sebeple de, kente göçten bağımsız olarak, genç nüfusun kendi yöresinin geleceğine ilişkin algı ve tutumunun ortaya konulması, orta ve uzak gelecekte oluşturulacak kırsal politikalar için önemli bir gösterge olabilecektir. Bunlara bağlı olarak bu çalışmada, Japon kırsalındaki kadın ve genç nüfusun, köyün geleceğine ilişkin tutum, algı ve planları çeşitli saha verileri üzerinden tartışılacak; kırsalın geleceği açısından kadın ve genç nüfus profilleri sınıflandırılmaya çalışılacaktır.

Keywords

Japon kırsalı, Kırsal kalkınma, Sürdürülebilirlik, Japonya, Japon modernleşmesi

Read: 669

Download: 224