ZİHİNSEL ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMINA DEVAM EDEN ÖZEL EĞİTİM SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SERTİFİKA PROGRAMLARININ İŞLEVSELLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
CLASSROOM TEACHERS CANDIDATES OF SPECIAL EDUCATION ATTENDING TEACHING MENTALLY DISABLED STUDENTS CERTIFICATE PROGRAMME OPINIONS ABOUT THE FUNCTIONALITY OF THE CERTIFICATE PROGRAMME

Author : İbrahim COŞKUN -Övgü BOLDAN
Number of pages : 303-318

Abstract

Bu araştırmanın genel amacı zihinsel engelliler öğretmenliği sertifika programının işlevselliği hakkında öğretmen görüşlerini öğrenmek ve bulgular doğrultusunda öneriler sunmaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi ve betimsel analiz desenleriyle oluşturulmuştur. Yöntemin belirlenmesinde örneklem ve örneklemde yer alan katılımcıların özellikleri etkili olmuştur. Neden-sonuç ilintisini incelemek için nitel yöntem uygun bulunmuştur. İçerik analizi ile sayısal veriler toplanmış betimsel analiz kullanılarak durum tasviri yapılmıştır. Katılımcıların bir veya birden fazla verdikleri cevaplara göre frekansları belirlenmiş her bir frekans için % değerleri oluşturulmuştur. Araştırmada zihinsel engelliler öğretmenliği sertifika programına devam eden özel eğitim sınıf öğretmeni adaylarının sertifika programlarının işlevselliğine ilişkin görüşleri ele alınmış, bulguların nihayetindeki sonuçlar değerlendirilmiştir. Bu araştırmada geliştirilen veri toplama aracı 8 sorudan oluşmuştur. Öncelikle alt problemler belirlenmiştir. Daha sonra alt problemlere uygun sorular geliştirilmiş, soruların işlevsel olmasına dikkat edilmiş ve 2 tane alan uzmanına danışılmıştır. Uzmanların onayı alındıktan sonra örneklem grubuna geliştirilen anket formu verilerek cevaplamaları istenmiştir. Formu cevaplayan Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmenleri (ZES) öğretmen adaylarının verdiği yanıtlara göre sonuçlar saptanmıştır. Programa katılan ZES öğretmeni adaylarını bu mesleği seçme ve programa katılma amaçları kendi alanlarında atama olmadığı içindir. Öğretmenlerin birçoğu atama olsa tercih etmezdim ifadelerini kullanmışlardır. Bunun sonucunda doğal bir süreç olarak maddi kaygılar önemli bir yer tutmuştur. Atanamayan öğretmenler para kazanamadıklarından dolayı alternatif yollardan biri olan ZES öğretmenliğine yönelmişlerdir. Ancak bunun yanında kendini geliştirmek isteyen öğretmenler, alana ilgisi olan öğretmenler, kendi isteğiyle alan değişikliği yapmak isteyen öğretmenler de vardır. Öğretmen adaylarının kaygı düzeylerindeki artışa sebep olan “cinsel eğitim dersi” de üzerinde durulması gereken bir alt başlıktır. Öğretmen adayları sertifika programlarına cinsel eğitim dersi koyulması yönünde ifadelerde bulunmuşlardır. ZES aday öğretmenlerin eğiticilerinin görüşleri de çok önemli ve işlevselliği etkileyici niteliğe sahiptir.

Keywords

Özel eğitim, Zihin Engelliler, Özel Eğitim Sertifika Programları, Öğretmen Yetiştirme.

Read: 676

Download: 228