ZİHİNSEL ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMINA DEVAM EDEN ÖZEL EĞİTİM SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SERTİFİKA PROGRAMLARININ İŞLEVSELLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2014- 24
Number of pages: 303-318
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın genel amacı zihinsel engelliler öğretmenliği sertifika programının işlevselliği hakkında öğretmen görüşlerini öğrenmek ve bulgular doğrultusunda öneriler sunmaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi ve betimsel analiz desenleriyle oluşturulmuştur. Yöntemin belirlenmesinde örneklem ve örneklemde yer alan katılımcıların özellikleri etkili olmuştur. Neden-sonuç ilintisini incelemek için nitel yöntem uygun bulunmuştur. İçerik analizi ile sayısal veriler toplanmış betimsel analiz kullanılarak durum tasviri yapılmıştır. Katılımcıların bir veya birden fazla verdikleri cevaplara göre frekansları belirlenmiş her bir frekans için % değerleri oluşturulmuştur. Araştırmada zihinsel engelliler öğretmenliği sertifika programına devam eden özel eğitim sınıf öğretmeni adaylarının sertifika programlarının işlevselliğine ilişkin görüşleri ele alınmış, bulguların nihayetindeki sonuçlar değerlendirilmiştir. Bu araştırmada geliştirilen veri toplama aracı 8 sorudan oluşmuştur. Öncelikle alt problemler belirlenmiştir. Daha sonra alt problemlere uygun sorular geliştirilmiş, soruların işlevsel olmasına dikkat edilmiş ve 2 tane alan uzmanına danışılmıştır. Uzmanların onayı alındıktan sonra örneklem grubuna geliştirilen anket formu verilerek cevaplamaları istenmiştir. Formu cevaplayan Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmenleri (ZES) öğretmen adaylarının verdiği yanıtlara göre sonuçlar saptanmıştır. Programa katılan ZES öğretmeni adaylarını bu mesleği seçme ve programa katılma amaçları kendi alanlarında atama olmadığı içindir. Öğretmenlerin birçoğu atama olsa tercih etmezdim ifadelerini kullanmışlardır. Bunun sonucunda doğal bir süreç olarak maddi kaygılar önemli bir yer tutmuştur. Atanamayan öğretmenler para kazanamadıklarından dolayı alternatif yollardan biri olan ZES öğretmenliğine yönelmişlerdir. Ancak bunun yanında kendini geliştirmek isteyen öğretmenler, alana ilgisi olan öğretmenler, kendi isteğiyle alan değişikliği yapmak isteyen öğretmenler de vardır. Öğretmen adaylarının kaygı düzeylerindeki artışa sebep olan “cinsel eğitim dersi” de üzerinde durulması gereken bir alt başlıktır. Öğretmen adayları sertifika programlarına cinsel eğitim dersi koyulması yönünde ifadelerde bulunmuşlardır. ZES aday öğretmenlerin eğiticilerinin görüşleri de çok önemli ve işlevselliği etkileyici niteliğe sahiptir.

Keywords

Abstract

The main purpose of this research is to learn the teachers’ opinions about the functionality of the teaching mentally disabled students certificate programme and to put forward suggestions in accordance with verity. This research was brought into existence via content analysis and descriptive analysis patterns which are the methods of qualitative searching. In setting down the method, the sample itself and characteristics of the participants came into play. Qualitative method was found proper to analyse the association of the cause and result. With content analysis numerical data was collected and via descriptive analysis circumstance description was came into being. According to one or more answers participants gave, the frequency was determined and for each frequency percent values were set. In this research candidates’ of classroom teachers of special education who are attending teaching mentally disabled students certificate programme opinions about the functionality of the certificate programme were discussed and, the results of the verifications were evaluated. Collecting data tool which is developed in this research was composed of 8 questions. Sub- problems were set initially. And then questions suitable to sub- problems were developed, the functionality of the questions was at care,and 2 experts on this branch were consulted. After getting the experts’ confirmation , the participants of the sample group were asked to answer the questionnaire. The results were evaluated according to the answers given by the CSE teachers. CSE candidate teachers’ purpose of attending this programme and choosing this occupation is that there is nearly no chance of working in their own field. Many of the teachers stated that if there were any chance of working in their own branch, they wouldn’t choose CSE. Under these circumstances financial concern became the main concern naturally. The teachers who can’t get placed by the government chooose to work as CSE as an alternatif way to earn their living. On the other hand there are teachers who have interest on this area of education, teachers who want to improve their self abilities and teachers who want to change their branch into CSE without financial concern but with their own will. ‘ Sexual education lesson’ is also a sub-title should be put emphasis on as it cause candidate teachers’ concern levels to increase. Candidate teachers have statements about certificate programmes should contain sexual education l

Keywords