NECDET YAŞAR’ IN GEÇİŞ TAKSİMLERİNİN MAKAMSAL VE TEKNİK YAPI YÖNÜDEN İNCELENMESİ
EXAMINATION OF TRANSITION IMPROVISATIONS OF NECDET YAŞAR’S IN TERMS OF MODAL AND TECHNICAL CONSTITUTION

Author : Hüseyin Serdar ÇAKIRER -- Reyhan ALPA KOYUNCUOĞLU
Number of pages : 231-245

Abstract

Klasik Türk musikisinin günümüzdeki en etkili ve önemli tanbur icracılarından birisi olan Necdet Yaşar’ın geçiş taksimlerinin makamsal ve teknik analizi çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Necdet Yaşar, Türk musikisinin öteki sazlarına göre, ses hacmi düşük olan tanburdan yüksek bir ses verimi elde etmek amacıyla, daha kuvvetli mızrap vuruşları geliştirmiş, sol el kıvraklığını mızrap vuruş şiddetiyle bütünleştirmiştir. Bu sağ ve sol el tekniğini değişik hareketlerle desteklemek amacıyla, ses kaydırma (glissando) tekniğini tanbura uygulayarak çekme seslerden yararlanmıştır. Öte yandan, bağlamaya özgü tezeneleri tanbur mızrabıyla biçimlendirerek taksimlerinde halk musikisi temalarına da sık sık yer vermiştir. Bu uygulamalar, sazın çeşitli tınılarını daha iyi ortaya çıkardığı gibi, çalınan parçalara da yeni nüanslar verilmesini sağlamıştır Bu nedenle yaptığı tanbur taksimleri Türk Musikisinde önemli bir yer tutmakta ve devlet konservatuvarları müfredatlarında yer almakta ve okutulmaktadır. Bu araştırmada, Tanburi Cemil ekolünü Mesut Cemil aracılığıyla günümüze taşıyan, kendi tekniğiyle birleştirerek yeni bir tanbur tekniği ortaya koyan ve müzik çevrelerince önemli tanbur virtüözlerinden biri olarak kabul edilen Necdet Yaşar’ın Türk Müziği Devlet konservatuarlarının müfredatları içerisinde bulunan çeşitli makamlardaki geçiş taksimleri incelenmiştir. Öncelikle Necdet Yaşar’ın ulaşılabilirlikle sınırlı olan taksimleri notaya alınmış sonra notaya alınan taksimlerin makamsal ve teknik analizleri yapılmaya çalışılmıştır. Bu çalışma, Necdet Yaşar’ın ulaşılabilen 5 adet solo taksim kaydı ile sınırlı tutulmuştur.

Keywords

Tanbur, Makam, Taksim, Geçiş Taksimi

Read: 816

Download: 251