OTİSTİK BİREYLERİN ÖZELLİKLERİ İLE EBEVEYNLERİNİN GENİŞ OTİZM FENOTİPİ VE ALEKSİTİMİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2014- 24
Number of pages: 183-209
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Otistik çocuklara sunulacak eğitim hizmetlerinin planlanmasında ailelerin desteğini almak ve aile ile işbirliği yapabilmek büyük önem taşır. Bu nedenle ebeveynlerin özelliklerini bilmek, onlara ve otistik çocuklarına sunulacak özel eğitim hizmetlerinin işlevselliğini arttırmak açısından yararlı olacaktır. Bu araştırmada, otistik çocuk ebeveynlerin geniş otizim fenotipleri ve aleksitimik özellikleri ile otistik bireylerin otistik özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. İlişkisel tarama modeline uygun olarak düzenlenen araştırmanın örneklemini, 270 otizm tanısı almış birey ile onların ebeveynleri (266 anne ve 228 baba) oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama araçları olarak; Toronto Aleksitimi Ölçeği (TAO), Otizm Spektrum Anketi (OSA) ve Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği (GOBDÖ – 2 TV) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; otistik bireylerin GOBDÖ – 2 TV alt testleri ve toplam puanı ile annelerinin ve babaların TAO alt test ve toplam test puanı arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır. Otistik bireylerin GOBDÖ-2-TV Sosyal Beceri alt test puanı ile annelerinin OSA Sosyal Beceri alt test puanı arasındaki ilişki negatif yönde anlamlı bulunmuş (r=-,143; p

Keywords

Abstract

Getting families’ support and cooperating with them have great importance while planning education services offered to children with autism. For this reason it would be useful to know parents’ characteristics to improve functionality of the services which will be offered to them and their children with autism. The aim of this research is to investigate the relationship between autistic children parents’ broad autism phenotype and alexithymia characteristics and autistic in

Keywords