OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK ETKİNLİKLERİNİ UYGULAMA DURUMLARI (NİĞDE İLİ ÖRNEĞİ)

Author:

Year-Number: 2014- 25-I
Number of pages: 21-34
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, Niğde ilinde görev yapan okul öncesi öğretmenlerinin eğitim programındaki müzik etkinliklerini sınıfta nasıl uyguladıklarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, tarama modelinde bir alan araştırmasıdır. Konunun kuramsal temellerinin oluşturulması aşamasında literatür taraması yapılmıştır. Bunun yanında okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programındaki müzik etkinliklerini sınıfta nasıl uyguladıklarını belirlemek amacıyla örneklem grubunda yer alan okul öncesi öğretmenlerine anket uygulanmıştır. Ankette yer alan soruların kapsam geçerliliğinin belirlenmesinde uzman görüşü alınmıştır. Elde edilen nitel verilerin çözümlenmesinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okul öncesi kurumlarında görev yapan 78 okul öğretmeni, araştırmanın örneklemini ise bu öğretmenler içerisinden tesadüfî örnekleme yoluyla seçilen 1 özel ve 12 resmi anaokulu ile 5 kreş ve gündüz bakımevi olmak üzere toplam 18 okulda görev yapan 73 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada, okul öncesi öğretmenlerinin çoğunluğunun eğitim programındaki müzik etkinliklerinden; ritim çalışmalarını müzik aletleri ve beden dilini kullanarak, ses dinleme ve ayırt etme çalışmalarını görsel işitsel araç gereçler kullanarak ve sesi tanıma, sesin benzerini çıkarma çalışmaları yaparak, müzik eşliğinde hareket çalışmalarını şarkıları önce bütün sonra bölümlere ayırıp tekrar ederek, yaratıcı hareket ve dans çalışmalarını oyun ile yaparak, işitsel algı çalışmalarını çocuklara benzer ya da farklı sesleri farkına varmasını sağlayarak, müzikli öykü oluşturma çalışmalarını ise farklı etkinliklerle birlikte sınıfta yaptırdıkları sonuçlarına ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

In this research, it is aimed at determining how preschool teachers in Niğde Province implement musical activities of education program in the class. The research is a field study with screening model. In the phase of creating theoretical bases of the subject, literature search has been carried out. In addition, preschool teachers in sample group have been subjected to a survey in order to determine how preschool teachers implement musical activities in preschool education program in the class. In determination of content validity in relation to questions in the survey, expert opinion has been obtained. In the analysis of obtained qualitative data, content analysis has been used. The universe of research comprises of 78 school teachers in preschool education institutions under the Directorate of National Education in Niğde, sample group of research comprises of 73 preschool teachers, who have been selected by random sampling and have been working in 1 private and 12 public playschools, 5 kindergartens and day care centers, total 18 schools. In the research, in the scope of musical activities in education program, preschool teachers carry out rhythm applications by using musical instruments and body language; audio listening and differentiation by using audiovisual tools; creation of same sound, moving accompanied by music; repetition of the songs wholly and then partially; creative moves and dances by playing games; auditory perception by showing the children the similar or different sounds; creation of musical story by different activities.

Keywords