ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN KELAM DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (BARTIN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÖRNEĞİ)
EVALUATION OF THE ANATOLIAN IMAM HATIP HIGH SCHOOL STUDENTS’ OPINIONS ON THE KALAM COURSE (THE CASE OF BARTIN ANATOLIAN IMAM HATIP HIGH SCHOOL)

Author : Hasan KURT
Number of pages : 73-91

Abstract

ÖZET “Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Kelam Dersine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Bartın Anadolu İmam Hatip Lisesi Örneği)” adını taşıyan bu makale, Bartın Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencilerinin haftalık ders müfredatlarındaki Kelam dersine ilişkin görüşlerinden hareketle Anadolu İmam Hatip Liseleri ders müfredatında okutulmuş olan Kelam dersindeki konuların öğrencilere nasıl daha iyi öğretilebileceğini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Araştırmada ilk önce asıl konuya zemin hazırlayan İmam Hatip ve Anadolu İmam Hatip Liselerinin tarihi süreci ile Kelam dersinin muhtevasına ilişkin temel bilgiler verilmiştir. Araştırmanın yapılabilmesi için iki bölümden oluşan bir anket formu geliştirilmiştir. Bu anket formunda yer alacak maddeler için ilk önce Kelam dersinin öğretim programı incelenerek bir madde havuzu meydana getirilmiştir. Ankette yer alan maddeler Kelam dersi öğretim programının birinci döneminde yer alan konularla sınırlı tutulmuştur. Araştırmada kullanılan anket formunun birinci bölümü, Kelam dersinin içeriğine ilişkin bilgi düzeyini ölçen 24 farklı maddeden oluşmaktadır. Anketin ikinci bölümü ise Kelam dersinin içeriğinde yer alan konu başlıklarının önem düzeyini ortaya koyan 24 farklı maddeden oluşmaktadır. Sonuç bölümünde ise hem tarihi süreç hem de bulgular hakkında yapılan değerlendirmeler yer almaktadır. Günümüz Kelam problemlerine çözüm üretmeyi hedefleyen bu araştırmada disiplinler arası bir yöntem uygulanmaya çalışılmıştır. Böylece Kelam ilminin güncel konulara yönelmesine katkı sağlayarak bu sahada önemli bir boşluğu dolduracağı ümit edilmektedir.

Keywords

Anahtar Kelimeler: Kelam, İmam Hatip Lisesi, İman, Tevhit, Melekler,

Read: 656

Download: 217