ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN KELAM DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (BARTIN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÖRNEĞİ)

Author:

Year-Number: 2014- 24
Number of pages: 73-91
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

ÖZET “Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Kelam Dersine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Bartın Anadolu İmam Hatip Lisesi Örneği)” adını taşıyan bu makale, Bartın Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencilerinin haftalık ders müfredatlarındaki Kelam dersine ilişkin görüşlerinden hareketle Anadolu İmam Hatip Liseleri ders müfredatında okutulmuş olan Kelam dersindeki konuların öğrencilere nasıl daha iyi öğretilebileceğini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Araştırmada ilk önce asıl konuya zemin hazırlayan İmam Hatip ve Anadolu İmam Hatip Liselerinin tarihi süreci ile Kelam dersinin muhtevasına ilişkin temel bilgiler verilmiştir. Araştırmanın yapılabilmesi için iki bölümden oluşan bir anket formu geliştirilmiştir. Bu anket formunda yer alacak maddeler için ilk önce Kelam dersinin öğretim programı incelenerek bir madde havuzu meydana getirilmiştir. Ankette yer alan maddeler Kelam dersi öğretim programının birinci döneminde yer alan konularla sınırlı tutulmuştur. Araştırmada kullanılan anket formunun birinci bölümü, Kelam dersinin içeriğine ilişkin bilgi düzeyini ölçen 24 farklı maddeden oluşmaktadır. Anketin ikinci bölümü ise Kelam dersinin içeriğinde yer alan konu başlıklarının önem düzeyini ortaya koyan 24 farklı maddeden oluşmaktadır. Sonuç bölümünde ise hem tarihi süreç hem de bulgular hakkında yapılan değerlendirmeler yer almaktadır. Günümüz Kelam problemlerine çözüm üretmeyi hedefleyen bu araştırmada disiplinler arası bir yöntem uygulanmaya çalışılmıştır. Böylece Kelam ilminin güncel konulara yönelmesine katkı sağlayarak bu sahada önemli bir boşluğu dolduracağı ümit edilmektedir.

Keywords

Abstract

ABSTRACT This article, which is titled as “Evaluatıon Of The Anatolıan Imam Hatıp Hıgh School Students’ Opınıons On The Kalam Course (The Case Of Bartın Anatolıan Imam Hatıp Hıgh School)”, is prepared to determine better education program for the Kalam course in the curriculum of Anatolian Imam Hatip High Schools by making case study of the 12th grade students in the Bartın Anatolian Imam High School. In the study, firstly basic information is given about historical development of Anatolian Imam Hatip High School and the content of the Kalam course. In order to do research, a questionnaire, which consists of two parts, was developed. Entry pool, that this survey will take place, was created by examining the teaching program of the Kalam course. The entries were limited to first section of the curriculum of the Kalam course. The first part of the questionnaire consists of 24 entries, which determines the level of information regarding the content of the Kalam course. The second part of the survey consists of 24 articles, which shows the importance of the levels of the topics in the context of Kalam course. In the conclusion part, evaluations were made which cover the historical process and the findings. This research aims to find solutions to the today’s Kalam problems, with application of interdisciplinary methods. Thus it is thought to contribute science of Kalam.

Keywords