KUTSAL METİNLERDE VE HADİSLERDE HZ. ÂDEM –TESPİT VE DEĞERLENDİRME-
PROPHET ADAM ACCORDING TO THE HOLY BOOKS AND HADITHS

Author : Nurullah AGİTOĞLU
Number of pages : 269-287

Abstract

Yeryüzünde var olan ilk insana dair inanç ve kabuller farklı din ve mitolojilerde kendisine yer bulmuştur. Mitoloji ve efsanelerden de öte dinlerin ayrı bir önem atfettikleri ilk insan ve kıssası kutsal metinlerde azımsanamayacak şekilde yer almaktadır. Bu bağlamda, İslam'da ilk insan ve aynı zamanda ilk peygamber olarak kabul edilen Hz. Âdem ile ilgili tefsir, tarih, tasavvuf gibi ilimler çerçevesinde geniş bir literatür vücuda gelmiştir. Ancak bu bilgilerin bir kısmı Kur'an'a uygun düşmekte, bazısı ise ona uygun düşmediği gibi çelişir bir özellik taşımaktadır. Bundan dolayı gelenek içerisinde var olan Hz. Âdem anlayışının Kur'an'daki bilgilere uygunluğunu incelemek ve nasslar çerçevesinde bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek bir ihtiyaçtır. Bu çalışma, Hz. Âdem’i, Kutsal metinler ve Hz. Peygamber’in hadislerinden öğrenmek ve hakkındaki rivayetleri değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada 'Âdem' kelimesinin anlamı üzerinde durulmuş, ardından konu ile ilgili Tevrat, İnciller ve Kur’an-ı Kerim’deki bilgiler incelenmiştir. Daha sonra da konu ile hadis rivayetleri verilip, değerlendirilmeleri yapılmıştır.

Keywords

Hz. Âdem, İlk İnsan, Hadis, Peygamber

Read: 657

Download: 219