KUTSAL METİNLERDE VE HADİSLERDE HZ. ÂDEM –TESPİT VE DEĞERLENDİRME-

Author:

Year-Number: 2014- 26
Number of pages: 269-287
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yeryüzünde var olan ilk insana dair inanç ve kabuller farklı din ve mitolojilerde kendisine yer bulmuştur. Mitoloji ve efsanelerden de öte dinlerin ayrı bir önem atfettikleri ilk insan ve kıssası kutsal metinlerde azımsanamayacak şekilde yer almaktadır. Bu bağlamda, İslam'da ilk insan ve aynı zamanda ilk peygamber olarak kabul edilen Hz. Âdem ile ilgili tefsir, tarih, tasavvuf gibi ilimler çerçevesinde geniş bir literatür vücuda gelmiştir. Ancak bu bilgilerin bir kısmı Kur'an'a uygun düşmekte, bazısı ise ona uygun düşmediği gibi çelişir bir özellik taşımaktadır. Bundan dolayı gelenek içerisinde var olan Hz. Âdem anlayışının Kur'an'daki bilgilere uygunluğunu incelemek ve nasslar çerçevesinde bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek bir ihtiyaçtır. Bu çalışma, Hz. Âdem’i, Kutsal metinler ve Hz. Peygamber’in hadislerinden öğrenmek ve hakkındaki rivayetleri değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada 'Âdem' kelimesinin anlamı üzerinde durulmuş, ardından konu ile ilgili Tevrat, İnciller ve Kur’an-ı Kerim’deki bilgiler incelenmiştir. Daha sonra da konu ile hadis rivayetleri verilip, değerlendirilmeleri yapılmıştır.

Keywords

Abstract

The first people on Earth that have taken part in mythologies of different religions and beliefs and assumptions. Attach a special importance to the other religions, mythology and folklore, and the first man in the parable is not to be underestimated in the scriptures. In this regard, the first person and also the first prophet in Islam acceptable Prophet Adam on exegesis, history, sciences, such as within the framework of Sufism has a wide body of literature. However, some of this information applies perfectly to the Qur'an, some of them contradict the property as it is not appropriate. Therefore Prophet Adam is a need to learn the Qur'an, according to the information. This study Prophet Adam, Holy Scripture and the Prophet. The narrations of the hadith of the Prophet is to evaluate and learn. The study 'Adam' focuses on the meaning of the word, and then the relevant Torah, the Bible and the Qur'an information examined. Then the issue whether the hadith narrations, were evaluated.

Keywords