ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİ GÖZÜYLE ETKİLİ OKULDA YÖNETİCİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ,
DEFINING QUALITIES OF SCHOOL ADMINISTRATORS IN EFFECTIVE SCHOOLS FROM TEACHERS AND ADMINISTRATORS POINT OF VIEW

Author:

Number of pages : 181-193

Abstract

Bu çalışmanın genel amacı, etkili okulda yönetici özelliklerinin önem sırasının katılımcıların yargılarına göre belirlenmesidir. Bu bağlamda, öğretmenlerin ve yöneticilerinin etkili okulda yönetici olan kişilerin sahip olması gereken özelliklere ilişkin önem düzeyleri belirlenerek öğretmen ve yönetici tespitleri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda 2011-2012 eğitim-öğretim yılında görev yapan 34 okul yöneticisi ve 229 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, 10 maddeden oluşan “Etkili Okulda Yönetici Özellikleri Değerlendirme Formu” hazırlanmıştır. Verilerin elde edilmesi amacıyla öncelikle katılımcılara, etkili okul yönetici özelliklerine ilişkin 10 maddenin tamamı verilmiştir. Katılımcıların etkili yönetici özelliklerinin tümünü birden düşünmesi ve her bir özelliği diğer özelliklerle karşılaştırarak her bir etkili yönetici özelliğine bir sıra sayısı tayin etmesi istenmiştir. Toplanan veriler üzerinde sıralama kararlarına dayalı ölçekleme işlemleri uygulanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre öğretmenler ve yöneticiler etkili okulda yönetici özelliklerini büyük oranda benzer sıra değerleri vermişlerdir. Buna göre her iki grupta etkili okulda yönetici özelliklerinin ilk başına sırasıyla “Ortak bir amacın oluşmasını sağlama”, “Çalışma ortamı kalitesinin geliştirilmesini sağlama” ve “Öğretmenlere eğitim-öğretimle ilgili her konuda önderlik etme” özelliklerini koymaktadırlar. Son sıralara da “Okuldaki her türlü başarının ödüllendirilmesini sağlama” ve “Öğretmen ve öğrencilerin çok başarılı olmalarını bekleme” özelliklerini koymaktadırlar. Etkili okulda yönetici özelliklerinin sıralanması açısından öğretmenler ile yöneticiler arasında diğer özellikler bakımında farklılıklar bulunmaktadır.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to determine qualities of administrators in effective schools. To this end, both teachers and administrators were asked to rank the qualities of administrators in effective schools. Results of the rankings were analyzed comparatively. Study group comprises 34 school administrators and 229 elementary school teachers who worked the province of Kilis in the academic year 2011-2012. 10-item form called “Evaluation of administrators qualities in effective schools” was used as data collection instrument. First, the above mentioned form was given to participants of the study. Participants were asked to think of all qualities of administrators at the same time and rank them by comparing to each other. Scaling technique was used to analyze the data. According to the study results, teachers and administrators’ ranking of administrators’ qualities coincide largely. Thus, according to both groups the most important qualities are as follows: “Providing opportunity for common goal establishment”, “Facilitating the enhancement of workplace quality” and “Providing instructional leadership and support in all issues regarding education”. " Rewarding every kind of success in school" and "expecting teachers and students to be very successful" were ranked the last. There were differences in the teachers and administrators rankings regarding other qualities of administrators in effective schools.

Keywords