ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİ GÖZÜYLE ETKİLİ OKULDA YÖNETİCİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
DEFINING QUALITIES OF SCHOOL ADMINISTRATORS IN EFFECTIVE SCHOOLS FROM TEACHERS AND ADMINISTRATORS POINT OF VIEW

Author : Metin ÖZKAN -- H.İsmail ARSLANTAŞ
Number of pages : 181-193

Abstract

Bu çalışmanın genel amacı, etkili okulda yönetici özelliklerinin önem sırasının katılımcıların yargılarına göre belirlenmesidir. Bu bağlamda, öğretmenlerin ve yöneticilerinin etkili okulda yönetici olan kişilerin sahip olması gereken özelliklere ilişkin önem düzeyleri belirlenerek öğretmen ve yönetici tespitleri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda 2011-2012 eğitim-öğretim yılında görev yapan 34 okul yöneticisi ve 229 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, 10 maddeden oluşan “Etkili Okulda Yönetici Özellikleri Değerlendirme Formu” hazırlanmıştır. Verilerin elde edilmesi amacıyla öncelikle katılımcılara, etkili okul yönetici özelliklerine ilişkin 10 maddenin tamamı verilmiştir. Katılımcıların etkili yönetici özelliklerinin tümünü birden düşünmesi ve her bir özelliği diğer özelliklerle karşılaştırarak her bir etkili yönetici özelliğine bir sıra sayısı tayin etmesi istenmiştir. Toplanan veriler üzerinde sıralama kararlarına dayalı ölçekleme işlemleri uygulanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre öğretmenler ve yöneticiler etkili okulda yönetici özelliklerini büyük oranda benzer sıra değerleri vermişlerdir. Buna göre her iki grupta etkili okulda yönetici özelliklerinin ilk başına sırasıyla “Ortak bir amacın oluşmasını sağlama”, “Çalışma ortamı kalitesinin geliştirilmesini sağlama” ve “Öğretmenlere eğitim-öğretimle ilgili her konuda önderlik etme” özelliklerini koymaktadırlar. Son sıralara da “Okuldaki her türlü başarının ödüllendirilmesini sağlama” ve “Öğretmen ve öğrencilerin çok başarılı olmalarını bekleme” özelliklerini koymaktadırlar. Etkili okulda yönetici özelliklerinin sıralanması açısından öğretmenler ile yöneticiler arasında diğer özellikler bakımında farklılıklar bulunmaktadır.

Keywords

Etkililik, Etkili Okul, Etkili Yönetici, Yönetici Özellikleri, Sıralama Yargılarına Dayalı Ölçekleme

Read: 801

Download: 284