İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ENERJİ VE ENERJİ KAYNAKLARIYLA İLGİLİ BİLGİ VE GÖRÜŞLERİ: ESKİ VE YENİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASIYLA

Author:

Year-Number: 2014- 25-I
Number of pages: 285-298
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde gerek doğal kaynakların tüketimiyle gerek alternatif ve farklı yollarla üretim çeşitleriyle gerekse ülkelerin ekonomisine olan etkisiyle ülke politikalarını etkileyen bir kavram olarak enerjiden söz edilebilmektedir. Enerji kavramı farklı alanlarda merkezi bir rol aldığı için ilköğretim programlarından başlayarak eğitim ve öğretim programlarının içinde yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin öğretim programlarına bağlı olarak enerji konusundaki bilgileri ve farklı enerji kaynaklarıyla ilgili görüşlerini tespit etmektir. Bu amacı gerçekleştirmek için çalışmanın örneklem grubunu İstanbul İli Beykoz İlçesi’ndeki bir ilköğretim okulundaki 2005-2006 (eski programın uygulandığı) ve 2010-2011 (yeni programın uygulandığı) eğitim-öğretim yıllarında 6, 7 ve 8. sınıflarda öğrenim gören 230 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmacılar tarafından hazırlanan yedi açık uçlu soru örneklem grubuna uygulanmıştır. Açık uçlu soruların dördü öğrencilerin enerji kavramıyla ilgili bilgilerini, üçü ise alternatif enerji kaynaklarıyla ilgili tutumlarını değerlendirmek için hazırlanmıştır. Açık uçlu sorulardan elde edilen veriler içerik çözümlemesi ile değerlendirilmiş, sayısal değerler ve öğrencilerin cevaplarından alıntılarla tablolaştırılmıştır. Araştırma sonucunda yeni ilköğretim fen ve teknoloji programının eski programa göre ilköğretim öğrencilerinin enerji konusunda bilgi düzeylerini arttırmada ve olumlu öğrenci görüşlerinin oluşturulmasında daha başarılı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Toplumsal bilinçlenmenin bir aracı olarak görülen alternatif enerji kaynaklarının çevre sorunlarını çözmedeki işlevinden de hareketle daha çok öğrenci merkezli etkinliklerle desteklenilen bir programın oluşturulmasına önem verilmelidir.

Keywords

Abstract

The purpose of the study is to identify the knowledge of energy and opinions about different energy resources of the primary students depending on their education programs. In order to achieve that purpose, 230 students attending to 6th, 7thand8th grades at a primary school in the county of Beykoz in the city of Istanbul during the 2005-2006 (former program) and 2010-2011(current program) academic years have been selected as the sample group. Seven open-ended questions prepared by the researchers applied to the sample group and the obtained data was evaluated with the content analysis method. An assessment instrument, which was prepared by the researchers and composed of seven open ended questions, was used in the research. The first four questions out of the seven were formed in order to determine the knowledge of the students with regard to the subject, while the last three of them aimed at receiving their thoughts and opinions on the subject. As a result of the research, it has been concluded that the current primary science and technology education program is more successful than the former science and technology education program according to the increasing in the levels of primary school students' knowledge and the positive change in their views about energy.

Keywords