KAZDAĞLARI MİLLİ PARKI’NDA TARIMSAL FALİYETLERİN ARAZİ ÖRTÜSÜ DEĞİŞİMİNE ETKİSİ (1975-2005)

Author:

Year-Number: 2014- 25-I
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Coğrafya
Number of pages: 339-356
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Marmara Bölgesi’nin Güney Marmara Bölümü’nde yer alan Biga Yarımadası’nın içinde bulunan Kazdağı kütlesinin Balıkesir ili sınırları içerisindeki Zeytinli Çayı’ndan Mıhlı Çayı’na kadar olan bölümü ile bu bölümün zirveye kadar olan yüksekliklerini kapsayan güney bakısında 21.300 ha alan özellikle doğal bir hazine niteliğindeki flora ve fauna zenginliği nedeni ile 1993 yılında “Milli Park” olarak ilan edilmiştir. Bu çalışmanın amacı, Kazdağları Milli Parkı’ndaki arazi örtüsü türlerinin dağılışını ortaya koymak ve tarımsal faaliyetlere bağlı olarak oluşan arazi örtüsünün doğal arazi örtüsüne etkisini saptamaktır. Çalışmanın hipotezi, “Tarımsal faaliyetler, Kazdağları Milli Parkı’nda doğal arazi örtüsünün değişiminde veya bozulmasında önemli rol oynamaktadır.” Çalışmanın yöntemi, “Arazi örtüsünün zamansal ve alansal değişkenlerin haritalanmasında ve analizinde CBS teknikleri kullanılmıştır. Doğal arazi örtüsü ve tarım alanları karakteristikleri arasındaki korelasyon analizi Landsat TM uydu görüntüleri (1975 -1980 – 1984 – 2000 - 2005) elde edilerek kontrollü sınıflandırma yöntemi kullanılmıştır. Kontrollü sınıflandırma-dan elde edilen ham değerler; geniş yapraklı orman, iğne yapraklı orman, çıplak kayalık, orman içi boşluk, tarım alanı ve bilinmeyen olarak genel bir arazi örtüsü sınıflandırması içine alınmış ve bu sınıflar analize tabi tutulmuştur. Çalışmanın metodolojik önemi, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Uzaktan algılamanın, doğal arazi örtüsünün ve tarımsal arazi kullanımının özelliklerini belirlemedeki önemini vurgulamaktır.” Analizler, Kazdağı Milli Parkı’nda doğal arazi örtüsünde ve tarımsal arazi kullanımında 1975 ve 2005 yılları arasında alansal ve oransal değişmeler olduğunu göstermektedir.

Keywords

Abstract

Of Kaz Mountain masses situated on Biga peninsula in South Marmara Part of Marmara Region, the areas extending from Zeytinli Stream to Mihli Stream in Balikesir Province and up to the mountain summit covering a total area of 21.300 ha in southern part were given the status of national park in 1993, especially due to rich flora and fauna in this area. The purpose of this study is to determine land cover types in Kaz Mountains National Park and to investigate the effects of land cover forming as a result of agricultural activities on natural land cover of the area. The hypothesis of the study is that “Agricultural activities have an important role in changing and deteriorating natural land cover in Kaz Mountains National Park”. The study method includes the use of CIS techniques in mapping and analyzing time and spatial variables of land cover. Landsat TM satellite images (1975-1980-1984-2000-2005) were obtained and then, correlation analysis between the characteristics of natural land cover and agricultural areas and controlled classification method were performed. The raw data of the controlled classification were used for land classifications including large leafed forest, coniferous forest, bare rocks, forest clearance, agricultural land and unknown area and these areas were analyzed. The methodological importance of the study is to emphasize the importance of Geographic Information Systems (CIS) and remote sensing in determining the characteristics of land use. The analysis results indicate the presence of spatial and proportional changes in natural land cover and agricultural land use in Kaz Mountain National Park between 1975 and 2005

Keywords