MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ ALANINDAKİ YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2014- 25-I
Number of pages: 399-410
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı’nda 2000-2012 yılları arasında yapılan tezleri yöntem açısından incelemek ve bu doğrultuda öneriler geliştirmektir. Çalışmada var olan durumun betimlenmesine yönelik olup araştırmanın deseni durum analizidir. Araştırmanın çalışma grubu, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı’nda 2000-2012 yılları arasında yapılan 73 adet yüksek lisans tezidir. Marmara Üniversitesi Merkez Kütüphanesi veritabanına girilerek tezlere ulaşılmıştır. Bu tezler şu sorular üzerinden incelenmiştir: üzerinde çalışılan konular nelerdir, tezlere danışmanlık yapan öğretim üyelerinin unvanlarının dağılımı nasıldır, tezler hangi öğretim kademeleri üzerinde çalışılarak yazılmıştır, hangi modellere/desenlere başvurulmuştur ve buna bağlı olarak hangi yöntemler kullanılmıştır, örneklem seçim yöntemleri nelerdir, hangi örneklem/çalışma grubundan veriler elde edilmiştir, hangi veri toplama araçları kullanılmıştır ve toplanan veriler hangi veri analiz teknikleriyle analiz edilmiştir? İncelemeler sonucunda şu bulgulara ulaşılmıştır: En çok çalışılan konular açısından örgüt ilk sıradadır, tezlere danışmanlık yapan öğretim üyelerinin ünvanları açısından profesör ünvanlılar ağırlıktadır, en çok ilköğretim kademesinde çalışılmıştır, nitel model/desen daha çok kullanılmıştır, genel tarama yöntemine yoğun olarak başvurulmuştur, basit rastlantısal örneklem seçimine daha çok gidilmiştir, en çok ilköğretim kademesindeki öğretmenlerden veriler elde edilmiştir, veri toplama araçlarından anket daha çok tercih edilmiştir, veri analiz tekniklerinden T Test ve Tek Yönlü ANOVA ağırlıklı olarak kullanılmıştır. Bu bulgular doğrultusunda, bazı sonuçlar ve öneriler geliştirilmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to review and examine the master thesis completed in Educational Science department and Educational Administration program of the University of Marmara between the years of 2000-2012 according to their methodologies and make suggestions. In the study the authors tried to depict and describe the general picture of existing conditions. The sample consists of 73 master thesis completed in Educational Science department and Educational Administration program of the University of Marmara between the years of 2000-2012. The thesis were gathered by databases of the University of Marmara. The main questions concerned are about the topics, the title of the advisers, school level, research design and methodology, sample and population, data collection instruments, and data analysis techniques. Based on the review, it can be concluded that the most frequent topic examined is organizational issues, school level is elementary school, participants are elementary school teachers, research design is survey design and qualitative methodologies. The data analysis techniques used are t test, one way ANOVA. Some suggestions are presented based on the findings.

Keywords