İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN OKUL ORTAMINDA MORALE İLİŞKİN ALGILARI
THE PERCEPTIONS OF MORALE OF THE PRIMARY SCHOOL TEACHERS IN THE SCHOOL ENVİRONMENT

Author : Salih Paşa MEMİŞOĞLU -- Mümin Ali AYDIN
Number of pages : 105-122

Abstract

Bu araştırmanın amacı; İlköğretim kurumlarında görevli öğretmenlerin, okul ortamında morale ilişkin algılarını ortaya koymak ve bunun sonucu daha çalışılabilir okul ortamları oluşturmaktır. Araştırma sonucu elde edilen bulguların, ilköğretim kurumlarında görevli öğretmenlerin okul ortamında morale ilişkin algılarını tespit ederek olumlu morali arttıracak çalışmaların yapılmasına öncülük etmesi beklenmektedir. Bu araştırmada, bulgulara ulaşmak için; "Anket Survey" türünde bir betimleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya analiz teknikleri yönünden bakıldığında, nicel (Quantitative) bir araştırmadır. Bu araştırmada elde edilen bulguların analizinde, "Sosyal Bilimler İçin İstatistik Paket Programları (SPSS)" kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini; 2011-2012 öğretim yılı Bolu il Mudurnu ilçesinde, 8 bağımsız sınıflı ilköğretim okulunda görev yapan, 106 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada evren üzerinde çalışılmış örneklem belirleme yoluna gidilmemiştir. Bu araştırmada; verileri toplamak için, araştırmacı tarafından geliştirilen ve kişisel bilgi formu ile okul ortamında öğretmenlerin morale ilişkin algılarını içeren ve iki bölümden oluşan bir ölçme aracı kullanılmıştır. Ölçme aracının araştırmanın çalışma gruplarını oluşturan; öğretmenlere uygulanması sonucu elde edilen veriler, SPSS (Statistical For Social Sciences) for Windows paket programına yüklenmiş ve iç güvenirliği için hesaplanan "Cronbach (Alfa)" katsayısı .88 olarak bulunmuştur. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin okul ortamında morale ilişkin algılarının “çoğunlukla” yüksek olduğu söylenebilir. Öğretmenlerin okul ortamında morali algılamada cinsiyet, hizmet yılı ve öğrenim durumu değişkenlerine göre algıları arasında anlamlı bir farkın olmadığı görülmüştür.

Keywords

İlköğretim, Okul, Moral, Öğretmen, Algı

Read: 768

Download: 274