ERGENLERİN SOSYAL DUYGUSAL ÖĞRENME BECERİLERİNİN CİNSİYET VE SINIFA GÖRE İNCELENMESİ,
AN INVESTIGATION OF ADOLESCENT’ SOCIAL EMOTIONAL LEARNING SKILLS IN TERMS OF GENDER AND GRADE

Author:

Number of pages : 13-25

Abstract

Sosyal duygusal gelişim, çocuğun kendini ifade edebilmesi, duygularını kontrol edebilmesi, kendisiyle ve çevresiyle barışık ve uyum içinde olabilmesidir. Aileden sonra uygun toplumsal davranış biçimlerinin kazandırılabileceği en uygun ortam olan okullarda da akademik, sosyal ve duygusal ihtiyaçların doyumlu bir biçimde karşılanmaya çalışılması ağırlık kazanmaktadır. Bu bağlamda sosyal duygusal becerilerin geliştirilmesi, çocukların güçlü ve olumlu akran ilişkileri kurmalarında, okul başarılarının artmasında, aile ilişkilerinin güçlenmesinde önemlidir. Çocukların sosyal duygusal becerilerindeki ilerlemeler, sosyal-bilişsel becerilerinin gelişmesine bağlı olarak saldırgan davranışlarını azaltırken, işbirliği, uzlaşma ve paylaşma gibi olumlu tutumlarını arttıracaktır. Ergenliğin başlangıcı olan 12-14 yaş döneminde duyguları anlama, ifade etme ve yönetme açısından çocukların eğitilmesinin, kişisel ve sosyal yeteneklerini hayatın her alanında uygulamada başarılı olan, motivasyonu yüksek, hayata iyimser gözlerle bakan, kendisine ve çevresine duyarlı bir neslin oluşumu bakımından önemli görülmektedir. Araştırmada ortaokulların altı, yedi ve sekizinci sınıflarına devam eden ergenlerin sosyal duygusal öğrenme becerilerinin belirlenmesi ve cinsiyet ve sınıf düzeyine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Çankırı il merkezindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaokulların altı, yedi ve sekizinci sınıflarında öğrenim gören ergenler oluşturmuştur. Örnekleme ortaokula devam eden 521 (kız:265, erkek: 256) ergen dâhil edilmiştir. Araştırmanın verileri Kabakçı (2006) tarafından geliştirilen “Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde Kolmogorov-Smirnov, Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis H testlerinden ve Cronbach alfa (?) güvenirliğinden yararlanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, kızların, altıncı sınıfta öğrenim gören ergenlerin sosyal duygusal öğrenme becerileri puan ortalamalarının yüksek olduğu saptanmıştır (p

Keywords

Abstract

Social emotional learning is a child’s ability to express him/herself, control his/her emotions, and be at peace and in harmony with him/herself and the surroundings. School is the most suitable environment after family where one can learn about the appropriate social behaviors. It is more common to meet academic, social, and emotional needs at school. In this regard, it is important to improve social emotional skills so that children can establish strong and positive peer relations, have more academic success, and strengthen their relations with families. The improvement in children’s social emotional skills will decrease their aggressive behavior and increase their positive attitudes such as cooperation, reconciliation, and sharing. In fact, their social-cognitive skills improve. It is thought to be important to educate children at the age of 12-14, which are the early adolescent years, to help them understand, express, and manage their feelings so that they can succeed in applying their personal and social skills in every domain of life, have high motivation and an optimistic perspective, and be sensitive to themselves and their surroundings. This study aims to describe social emotional learning skills of 6-8th graders and examine the impact their gender and grade level on their social emotional learning skills. The population consisted of 6-8th graders being taught in secondary school in Cankiri. The sample consisted of 521(girl:265, boy:256) adolescent from secondary school located in Cankiri under the Ministry of Education. Data were collected by the “Social Emotional Learning Skills Scale” developed by Kabakçı (2006). Research data were analyzed through Kolmogorov-Smirnov, Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis H tests, and Cronbach Alpha (?) reliability coefficient. Result showed that girls and 6th graders have more positive social emotional learning skills (p

Keywords