EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE YETENEK YÖNETİMİ

Author:

Year-Number: 2014- 25-I
Number of pages: 139-156
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünya genelinde hızlı bir biçimde yaşanmaya devam eden ekonomik ve yapısal dönüşüm süreci beraberinde küreselleşme ve rekabeti getirmiştir. Toplumların yaşanan bu değişim sürecine ve yeni şartlara uyum sağlayabilmeleri eğitim ile mümkün olmaktadır. Eğitim örgütlerinin birey odaklı yapısının bir sonucu olarak sahip olduğu insan kaynağını en etkili şekilde kullanması bir zorunluluktur. Eğitim örgütlerine ivme kazandıracak, liderlik özellikleriyle eğitim örgütlerini yönetecek ve örgütün geleceğine yaratacağı özgün değer ile yön verecek yetenekli bireylerin eğitim yöneticisi adayı olarak örgütte en etkili biçimde yer almasını sağlayacak insan kaynağının yönetimine ilişkin yeni bir anlayış benimsenmelidir. Bu açıdan bakıldığında geleceğin eğitim yöneticilerinin seçilmesi, eğitilmesi ve örgüte bağlılıklarının sağlanmasında en etkili ve çağdaş yönetim anlayışlarından birisi de yetenek yönetimidir. Bu çalışma ile yetenek yönetimi süreçlerinin kavramsal modeller çerçevesinde tartışılması ve yetenekli bireylerin eğitim yöneticisi adayı olarak eğitim örgütlerinde etkin bir biçimde yer almasının sağlayacağı faydalar alan yazın çerçevesinde belirlendikten sonra eğitimle ilgili politika yapıcılara, eğitim planlamacılarına ve eğitim örgütlerinde görev yapan yöneticilere yol gösterici öneriler sunulması amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda kurumun hedef ve stratejilerinin belirlenmesi, kilit pozisyonların belirlenmesi, yetenek havuzu oluşturulması, eğitim ve geliştirme, performans değerlendirme, elde tutma ve bağlılık ve kariyer geliştirmenin yetenek yönetiminin süreçlerini oluşturması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Buna bağlı olarak eğitim örgütlerinde rekabet gücünü sağlayacak yönetici adaylarının seçilmesi, eğitilmesi, örgütte tutulması ve örgütsel bağlılıklarının sağlanmasına odaklanan ve bu yönüyle klasik insan kaynakları anlayışından ayrılan yetenek yönetimiyle ilgili uygulamalı araştırmaların yapılması, özel kurumlar için yapılmış çalışmaların kamuya ait kurumlar için de tekrarlanması ve eğitim örgütlerinde yetenek yönetimi uygulamalarının yürütülmesi ve incelenmesi önerilmiştir.

Keywords

Abstract

Economic and structural transformation process progressing rapidly has brought globalization and competition all around the world. The most effective way of dealing with this changing process and keeping up innovative movements for societies is education. For educational organizations, using human resources effectively is a necessity because of their natural human based structure. A new approach in human resources management that enables to accelerate educational organizations and attract talented leaders who can lead schools by producing unique value and indicate characteristics of leadership in schools must be accepted. In this perspective, talent management is an option as a contemporary management function that enables organization to pick, train and provide commitment of leaders for schools. The aim of the study is to criticize process of talent management in the light of structural models, to determine the advantages of having talented leaders in educational organizations and offer suggestions to policymakers, educational planners and present leaders. As result of the study, the process of the talent management consists of setting goals and objectives of the organization, determining key positions, create a talent pool, training and enhancement, performance evaluation, withholding and commitment and career development. In the end of the study empirical studies on talent management that focuses on selecting, training and provide commitment to organizations of candidate leaders and differs from human resources management in these aspects should be conducted as a suggestion of study is stated. By the way implementations in private education sector should be moved into public sector and talent management process should be used and analyzed in educational organizations and schools.

Keywords