OSMANLI DEVLETİ’NİN BALKANLARDA BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRMEK İÇİN UYGULADIĞI POLİTİKALARA ÖRNEKLER
EXAMPLES OF THE OTTOMAN STATE’S, WHICH APPLIED FOR DEVELOP TO CO-EXISTENCE POLICY IN THE BALKANS

Author : Tunca ÖZGİŞİ
Number of pages : 345-356

Abstract

Balkanlar, asırlar boyu bir çok farklı ırklara, medeniyetlere ve dinlere mensup milletlerin kesişme noktası olmuştur. Türk tarihinde Balkanlar önemli bir yere sahiptir. Bin yılı aşkın bir dönemde Balkanlarda yaşayan insanlar ile Türkler arasında ciddi bir etkileşim süreci yaşanmıştır. Balkan coğrafyasındaki zenginlik, Türk kültürünün ince motifleriyle birleşerek güçlü bir bağın tesis edilmesine ortam hazırlamıştır. Din, dil ve millet ayrımı olmadan yüzyıllar boyunca birlikte yaşama sanatını en iyi şekilde icra eden bu toplumlar, günümüz dünyasının özlemini derinden hissettiği bir barış ve hoşgörü ikliminde varlıklarını sürdürmüşlerdir. Bundan da klasik Türk sanatının en göze çarpan ürünlerinden “Ebru Sanatı”nda olduğu gibi, birbirine geçmiş, birbirlerinin rengini almış, yeni bir renk ve ahenk oluşturmuş bir tablo ortaya çıkmıştır. Balkanlar’da beş asrı aşkın bir süre hüküm süren Osmanlı Devleti dahilinde, Balkan halklarını dini kolektif kimlikler içinde bir arada tutabilmiştir. Çağdaş Balkanlar’da da hala Osmanlı mirası olarak değerlendirebileceğimiz Müslüman halkların yanı sıra Türk toplulukları da yaşamaktadır. Bu çalışma da geçmişten günümüze Balkan coğrafyasında farklı unsurların birlikte yaşamasını sağlayan ortamın nasıl oluştuğu, nasıl sürdürüldüğü, tarihi belgeler ışığında ele alınıp genel bir perspektif sunulacaktır. Bu belgeler, 1400’lü yıllardan başlayıp 1900’lü yıllara kadar uzanan bir dönemi kapsayacaktır. Sosyal, kültürel, tarihi süreç göz önünde tutularak, bilindik genel bilgilerle ile gözden kaçan ayrıntılar birlikte sunulacaktır.

Keywords

Balkanlar, Osmanlı Devleti, Birlikte Yaşama Kültürü, Yönetim, Millet Sistemi

Read: 728

Download: 215