OSMANLI DEVLETİ’NİN BALKANLARDA BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRMEK İÇİN UYGULADIĞI POLİTİKALARA ÖRNEKLER,
EXAMPLES OF THE OTTOMAN STATE’S, WHICH APPLIED FOR DEVELOP TO CO-EXISTENCE POLICY IN THE BALKANS

Author:

Number of pages : 345-356

Abstract

Balkanlar, asırlar boyu bir çok farklı ırklara, medeniyetlere ve dinlere mensup milletlerin kesişme noktası olmuştur. Türk tarihinde Balkanlar önemli bir yere sahiptir. Bin yılı aşkın bir dönemde Balkanlarda yaşayan insanlar ile Türkler arasında ciddi bir etkileşim süreci yaşanmıştır. Balkan coğrafyasındaki zenginlik, Türk kültürünün ince motifleriyle birleşerek güçlü bir bağın tesis edilmesine ortam hazırlamıştır. Din, dil ve millet ayrımı olmadan yüzyıllar boyunca birlikte yaşama sanatını en iyi şekilde icra eden bu toplumlar, günümüz dünyasının özlemini derinden hissettiği bir barış ve hoşgörü ikliminde varlıklarını sürdürmüşlerdir. Bundan da klasik Türk sanatının en göze çarpan ürünlerinden “Ebru Sanatı”nda olduğu gibi, birbirine geçmiş, birbirlerinin rengini almış, yeni bir renk ve ahenk oluşturmuş bir tablo ortaya çıkmıştır. Balkanlar’da beş asrı aşkın bir süre hüküm süren Osmanlı Devleti dahilinde, Balkan halklarını dini kolektif kimlikler içinde bir arada tutabilmiştir. Çağdaş Balkanlar’da da hala Osmanlı mirası olarak değerlendirebileceğimiz Müslüman halkların yanı sıra Türk toplulukları da yaşamaktadır. Bu çalışma da geçmişten günümüze Balkan coğrafyasında farklı unsurların birlikte yaşamasını sağlayan ortamın nasıl oluştuğu, nasıl sürdürüldüğü, tarihi belgeler ışığında ele alınıp genel bir perspektif sunulacaktır. Bu belgeler, 1400’lü yıllardan başlayıp 1900’lü yıllara kadar uzanan bir dönemi kapsayacaktır. Sosyal, kültürel, tarihi süreç göz önünde tutularak, bilindik genel bilgilerle ile gözden kaçan ayrıntılar birlikte sunulacaktır.

Keywords

Abstract

Throughout centuries, the Balkans has become a cross-road of many nations belonging to various races, civilisations and religions.The Balkans have an important role in Turkish history. A significant interaction process has experienced between the people living in a period of over a thousand years in the Balkans and Turks. The wealth in the Balkan geography create an ambiance with the combination of strong motives of Turkish culture. These communities performed the best for establishing the art of living together for centuries without any distinction in terms of religion, language and nationality and sustained their presence in the climate of peace and tolerance which was needed strongly by the contemporary world. A picture has emerged and created a new color and harmony with the interaction of these communities like the products of the classical Turkish art "Ebru". Otoman State ruling Balkans for over 5 centuries was able to hold together Balkans peoples with in the religious collective identities designed by “Otoman’s “the system of Nation”. In addition to Muslim Communities, Turkish Communities which have survived incontemporary Balkans can be regarded as a part of Otoman Legacy. In this study, the establisment and the maintanence of the culture of living together in the Balkans is going to be discussed in a broad perspective of historical documents. These documents cover an era starting from 1400's to 1900's and detailed information is going to be given in terms of social, cultural and historical perspective about this issue.

Keywords