SPORUN KİŞİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Author:

Number of pages: 537-544
Year-Number: 2014- 25-I

Abstract

Literatürde birden fazla kişilik tanımı ve teorisi bulunmaktadır. En genel anlamıyla kişilik, bir insanı ilgilendiren a’dan z’ye her şeyi içermektedir. Bu çalışmanın amacı, sporun kişilik üzerindeki etkisini belirlemektir. Çalışmanın örneklemini daha önce düzenli olarak spor yapmayan ve çalışmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 50 Üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Ayrıca 33 kişilik denek gurubu oluşturuldu. Çalışmaya katılan öğrencilere 3 ay boyunca haftada 4 gün spor eğitimi verilmiştir. Çalışmaya katılan öğrencilerin kişilik özelliklerini belirlemek için Bacanlı ve arkadaşları tarafından (2009) geliştirilen Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi (SDKT) kullanılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde SPSS 20 paket programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistik ve eş örneklem t testi uygulanmıştır. 3 Aylı spor eğitiminin ardından, nevrotizm kişilik özelliğinde bir azalma, dışa dönüklük, yumuşak başlılık ve sorumluluk boyutlarında bir artış olduğu belirlenmiştir. Çalışmanın sonunda, sporun kişilik üzerinde olumlu bir etkisi olduğu belirlenmiştir. Bu çalışma ve bundan önce yapılan bir çok çalışmada, sporun kişilik gelişiminde ve sosyalleşmede önemli bir rolü olduğu ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

There are several personality definitions and theories in the literature. Personality in the most general sense, includes everything includes everything from a to z about human beings. Purpose of this study is to determine the impact of sport on personality. The sample of the study is made up of 83 university students who do not exercise regularly and participate in the study voluntarily. In addition, experimental group involving 33 person was made up. The students participating in the study are given fitness training 4 days a week for 3 months. To determine the personality of the students participating in the study to assess personality characteristics Adjective Based Personality Test (SDKT) developed by Bacanlı et al (2009) was used. SPSS 20 software package was used to analyze the data obtained. Supplementary statistics and co-sample t-test were used to analyze the data. Following 3 month sports training, a reduction in the trait of neuroticism, and an increase in extraversion, complaisance, and responsibility dimensions have been determined. At the end of the study, it was determined that the sport has a positive influence on the personality. In this study and many other studies carried out before, it has emerged that the sport has an important role in personality development and socializing.

Keywords