TÜRKİYE’DE HAZIR GİYİMSEKTÖRÜNDE KULLANILAN BİLGİSAYAR DESTEKLİ KALIP HAZIRLAMA SİSTEMLERİNDEN ASSYST, KONSANCAD VE LECTRA SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI,
THE COMPARİSON OF ASSYST, KONSANCAD AND LECTRA SYSTEMS WHİCH ARE COMPUTER- SUPPORTED PATTERN PREPARATİON SYSTEMS USED İN READY-MADE CLOTHİNG SECTOR İN TURKEY

Author:

Number of pages : 457-471

Abstract

Hazır giyim sektöründe kullanılan Bilgisayar destekli kalıp hazırlama sistemlerinden Assyst, Konsancad ve Lectra sistemlerinin karşılaştırılması araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Bu sistemlerin belirlenmesinde; sistemi öğrenebilme zamanı, uygulama yapabilme olanakları ve yaygın kullanımları göz önünde bulundurularak mevcut sistemler arasından Assyst, Konsancad ve Lectra sistemlerinin araştırma için uygun olabileceğine karar verilmiştir. Yapılan araştırma da sistemlerin incelenmesi alfabetik sıra ile tamamlanmıştır(Assyst, Konsancad, Lectra). Araştırma yapılırken Hazır giyim sektöründe kullanılan Bilgisayar destekli kalıp hazırlama sistemlerinin tamamı araştırmanın evrenini oluştururken tercih edilen sistemler araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırma yapılırken öncelikle Dünya’da ve Türkiye’de Hazır giyim sektörü hakkında bir bilgi taraması yapılmıştır. Her sistem için kaynak taramaları yapılarak sistemler hakkında literatür bilgileri toplanmıştır. Her üç sisteminde kendi içinde avantaj ve dezavantajları belirlenmeye çalışılmıştır. Bunun yanı sıra her sistem de aynı model ve kumaş eni de aynı belirlenerek örnek bir pastal planı hazırlanmıştır. Pastal planı yerleşimi yapılırken ilk önce kumaş yönü dikkate alınarak daha sora kumaş yönüne dikkat edilmeden bir serim yapılmıştır. Yapılan serimler sonucunda her sistemin ne kadar verimli bir yerleşim yaptığı ve fire oranları belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

It forms the aim of the research that the comparison of Assyst, Konsancad and Lectra systems which are Computer- supported pattern preparation systems used in ready-made clothing sector. In determination of the systems , it has been decided that among the available Systems, Assyst, Konsancad and Lectra Systems are suitable for the research, analysis of Systems has been completed in alphabetical order (Assyst, Konsancad , Lectra). While all Computer-supported pattern preparation systems used in ready- made clothing sector constitute the universe of the research prefered Systems Constitute the illustration of the exploration during the research. While researching, firstly information scanning about ready- made clothing sector in turkey and on the World has been completed. Scanning the sources for each system, literature information Systems has been gained. Advantages and disaduantages of each of three Systems has been tried to be fixed. In addition to that for each system not only the same model and cloth also the same breadth being fixed, an example laying plan, a lay was made at first concerning the direction of the cloth, then not concerning it. As a result of these lays, it has been fixed that how productive settlement each system made and their loss rate.

Keywords