İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN CEBİRSEL DÜŞÜNME BECERİLERİNİN SOLO TAKSONOMİSİ İLE İNCELENMESİ,
INVESTIGATION OF THE 8TH GRADE STUDENTS’ ALGEBRAIC THINKING SKILLS WITH SOLO TAXONOMY

Author:

Number of pages : 473-496

Abstract

Bu çalışmanın amacı; 8. sınıf öğrencilerinin genellemeleri formüle etme, sembolleri ve cebirsel ilişkileri kullanma ve çoklu gösterimlerden yararlanma şeklinde sıralanan cebirsel düşünme becerilerini SOLO Taksonomisi ile incelemektir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışma 2011-2012 Eğitim- Öğretim yılı ikinci döneminde Bursa ili İnegöl ilçesindeki ilköğretim okullarından birinde 15 tane 8. sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar 8. sınıf öğrencileri arasından maksimum çeşitlilik örneklemesine uygun olacak şekilde seçilmiştir. Çalışmada uzman görüşler doğrultusunda araştırmacı tarafından hazırlanan sekiz problem kullanılmış ve öğrencilerle bu problemler üzerinde klinik görüşmeler yürütülmüştür. Yazıya dökülen klinik görüşme, video kayıtları ve araştırmacı notları çalışmanın veri toplama araçlarını oluşturmaktadır. Toplanan veriler betimsel yöntemle analiz edilmiştir. Veri analizinde Miles ve Huberman (1994) tarafından tanımlanan çift-kodlama yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin çoğunluğunun SOLO Taksonomisine göre ilişkilendirilmiş yapı (İY) seviyesinin altında yer aldığı görülmüştür. Öğrencilerin en çok zorlandıkları beceri sembolleri ve cebirsel ilişkileri kullanma becerisi olmuştur. Öğrencilerin akademik başarılarına göre yapılan analizde ders notu yüksek öğrencilerin cebirsel düşünme becerilerinin diğer öğrencilere göre daha yüksek olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

The purpose of this study was to investigate 8th grade students’ algebraic thinking skills listed in the form of formulizing generalizations, using symbols and algebraic relations and utilizing multiple representations with SOLO Taxonomy. Following the qualitative research methods, this study was carried out during the spring semester of 2011-2012 academic year on 15 students at eighth grade whom are chosen from a school in İnegöl the town of Bursa. Participants were chosen from 8th grade students according to maximum

Keywords