SINIF ÖĞRETMENLERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
THE INVESTIGATION OF CLASSROOM TEACHERS' ATTITUDES TOWARDS THE VALUE EDUCATION IN THE TERM OF VARIOUS VARIABLES

Author : Cihat YAŞAROĞLU
Number of pages : 123-134

Abstract

Bu çalışma, sınıf öğretmenlerinin okullarda uygulanmakta olan değerler eğitimine ilişkin tutumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2010 yılında yayınlamış olduğu ilk ders genelgesi, okullarda değerler eğitimi çalışmalarının resmileşmesi ve yaygınlaştırılması bakımından adeta bir milat olmuştur. Fakat şu bilinen bir gerçektir ki herhangi bir programın benimsenmesi ya da başarılı bir şekilde uygulanmasında öğretmen kilit rol oynamaktadır. Bu amaçla sınıf öğretmenlerinin değerler eğitimine ilişkin tutumlarını ortaya koyma gerekliliği doğmuştur. Değerler eğitimine yönelik tutumu olumlu olan öğretmenlerin değerler eğitimini daha etkin olarak uygulayacağı umulmaktadır. Sınıf öğretmenlerinin değerler eğitimine ilişkin tutumlarını ve bu tutumun çeşitli değişkenler bakımından farklılaşma durumunu belirlemek için araştırmacı tarafından değerler eğitimi ile ilgili 25 maddeden oluşan “Değerler Eğitimi Tutum Ölçeği” geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Yapılan bu çalışma tarama modelinde olup betimsel bir nitelik taşımaktadır. Çalışmanın evrenini Bingöl il merkezindeki ilkokullarda görev yapmakta olan sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Sınıf öğretmenlerinin tamamına ulaşılmış, gönüllülük esasına göre veri toplama aracı dağıtılmıştır. Buna göre 162 sınıf öğretmeni ölçeği doldurmuş ve dönüt sağlamıştır. Bu ölçeklerden dört tanesi ilk incelemelerde yanlış ya da eksik doldurulduğu için elenmiş, analizler 158 öğretmenin doldurduğu ölçekler üzerinden yapılmıştır. Ölçeğe ait iç güvenirlik katsayısı Cronbach alpha ile hesaplanmış ve .92 olarak bulunmuştur. Verilerin analizinde; kişisel bilgiler yüzde ve frekans kullanılmıştır. Ölçek puanlarının dağılımı incelenmiş ve dağılımın parametrik olmadığı belirlenmiştir. Dolayısıyla, ölçekten alınan puanların çeşitli değişkenler açısından farklılığını test etmede nanparametrik istatistiksel analiz tekniklerinden olan Mann Whitney U ile Kruskal Wallis testleri kullanılmış, bütün karşılaştırmalarda anlamlılık düzeyi .05 olarak alınmıştır. Yapılan analizlerde sınıf öğretmenlerinin değerler eğitimine yönelik tutumlarının olumlu olduğu, tutum puanlarının cinsiyete göre farklılaşmadığı; kıdeme ve mezun olunan okul türü değişkenlerine göre ise anlamlı bir şekilde farklılaştığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu bulgulara dayanılarak da çeşitli öneriler getirilmiştir.

Keywords

Değerler Eğitimi, Tutum Ölçeği, Sınıf Öğretmeni, Benimseme, Öğretmenin Rolü

Read: 1,106

Download: 375