CAM TAVAN, KADIN VE EKONOMİK ŞİDDET,
GLASS CEILING, WOMAN AND ECONOMIC VIOLENCE

Author:

Number of pages : 371-383

Abstract

Bu çalışmanın amacı, kadının hem evde ürettikleriyle hem de toplumsal yaşamın diğer alanlarında ürettikleriyle çalışma yaşamının en önemli ögelerinden biri olmasına rağmen, uğramış olduğu ekonomik şiddeti ve bunun cam tavan (glass ceiling) kavramıyla bağlantısını ortaya koymaktır. Önemli bir toplumsal gerçek olan şiddet, ister gelişmiş ister gelişmekte olsun tüm toplumlarda gündelik yaşamın pek çok boyutunda, farklı biçimlerde karşımıza çıkmaktadır. “Bir kişi veya topluluğun fiziksel ve ahlaki bütünlüğüne, mülkiyetine, kültürel ve sembolik değerlerine karşı herhangi birey, grup ya da örgütlü bütünlük tarafından verilen zarar veya fiziksel ya da psikolojik acı” (Acet,2005:75) olarak ifade edilen şiddet, toplumlarda özellikle kadın ve çocukları hedef almakta, onları mağdur duruma düşürmektedir. İnsan hakları açısından hak ve özgürlük ihlali olarak karşımıza çıkan kadına yönelik şiddetin birçok türü vardır. Bunlar: fiziksel şiddet, cinsel şiddet, psikoloji şiddet, kültürel şiddet ve konumuzun odağında olan ekonomik şiddettir. Ekonomik şiddet kadının, “emeğine, yarattığı/ürettiği değere, varlıklarına, kazanma gücüne, kazancına, karar alma hakkına el koymaktır” (Işık,2007:115). Araştırmacılar tarafından özellikle 1980’lerde konuşulmaya başlanan cam tavan ise “kadınların ve azınlık grupların şirket mer

Keywords

Abstract

The aim of this study is to present the economic violence that women are exposed to despite being one of the most important elements of the professional life in terms of their production at home in the other fields of social life, as well as the connection of this violence with the glass ceiling concept. Violence, which is an important social reality, whether developed or developing, in many dimensions of everyday life in all societies, in different formats emerge. The violence expressed as “the damage or physical / psychological pain caused by organized integrity, group or any in

Keywords