MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖZÜYLE MÜZİK EĞİTİMCİLİĞİ

Author :  

Year-Number: 2014- 25-I
Language : null
Konu : Müzik
Number of pages: 157-163
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Müzik eğitiminin önemi ve yararı tüm dünyaca kabul görmüş olmasına karşın, Türkiye’de müzik eğitimine ilköğretim düzeyinde yeterince önem verilmediği yapılan çalışmalarda görülmektedir. Bu durum en çok müzik eğitimcilerini etkilemekte ve adayların mesleğe ilişkin algılarını değiştirebilmektedir. Bu bağlamda araştırmanın amacı, müzik öğretmeni adaylarının düşünceleri doğrultusunda müzik eğitimciliğini mesleki ve mesleğe hazırlık süreci yönlerinden irdeleyebilmektir. Bu amaçla, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 20 müzik öğretmeni adayı olasılık temelli örneklemelerden seçkisiz örneklem ile belirlenmiş ve Türkiye’de müzik eğitimciliği hakkındaki görüşleri alınmıştır. Bu aşamada, araştırmacının gözetiminde yapılan görüşme sürecinde müzik öğretmeni adaylarına bazı yönlendirmelerde bulunularak müzik öğretmeni adaylarından müzik eğitimciliği mesleğine, mesleki eğitim süreçlerine, toplumun mesleğe bakışına ve mesleki yaşamda karşılaşabilecekleri durumlara ilişkin görüşlerini düz yazı şeklinde yazmaları istenmiştir. Müzik öğretmeni adaylarından el edilen görüşler, nitel veri analizlerinden içerik analizi tekniği ile yorumlanmış, adayların görüşlerinde yer alan ortak temalar ve bu temaların altlarında yer alan kodlar belirlenerek tablolar halinde sunulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre, müzik öğretmeni adaylarının görüşleri 5 tema altında birleşmektedir. Lisans döneminde alınan eğitim, ilköğretim müzik dersleri, meslek, öğretmen nitelikleri ve memnuniyet durumları olarak ortaya çıkan 5 tema ve bu temalar altında yer alan alt kodlar araştırmada sunulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre, müzik öğretmeni adaylarının mesleğe ilişkin olumsuz algılarının olumlu algılarından daha fazla olduğu ortaya konulmuştur.

Keywords

Abstract

The importance and benefits of music education have been excepted all over the world, but in Turkey music education is not important at primary schools, enough as in the case with the researches. This situation has been effected music educators and their perceptions of profession. The purpose of the study is to considere the profession of music teaching trough pre-service music teachers’ eyes. 20 pre-service music teachers have been determined with randomly that have been majored at Mehmet Akif Ersoy University Education Faculty Music Teacher Training. In this degree, on the talk period under the supervision of the researcher, some referrals hade been made to the pre-service music teachers and the oppinions had been wanted about proffession of music teaching, the periods of vocational training, public perceptions about the proffession and encountered problems in proffessional life. Interview technique has been used in the study. Pre-service music teachers’ views have been analysed with content analysis of qualitative data analyses, themes and codes have been formed. According to the results, the oppinions of the pre-service music teachers, had united under 5 themes: bachelor education, music lessons in primary school, the proffession, teacher qualifications and pleasure. The codes that take place under these themes had been proposed in the study. The results of the study have been brought to light the negative perceptions of pre-service music teachers are more than the positive perceptions.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics