EĞİTİM FAKÜLTELERİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALLARI MÜFREDATINDA YER ALAN SANAT TARİHİ DERSLERİNİN ÖĞRETİM AMAÇLARINI GERÇEKLEŞTİRMEYE YÖNELİK ÇÖZÜMLEMECİ BİR YAKLAŞIM

Author:

Number of pages: 97-103
Year-Number: 2014- 26

Abstract

Çağdaş sanat eğitiminin temel disiplinlerinden biri olan sanat tarihi, Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dallarının müfredat programında önemli bir yere sahiptir. Kendine has öğretim metotlarına sahip olan bu dersin öğretiminde çeşitli sıkıntılar duyulmaktadır. Sanat Tarihi derslerinin uygarlık tarihi kapsamında düşünülmesi ve ders amaçlarının yaşayan, canlı bir sanat tarihi bilincini kazandırmaya yönelik olarak ortaya konulmaması önemli sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Derslerin öğretim amaçlarının yeniden düzenlenmesi ve uygulanabilir hale getirilmesi bu alandaki eksikliğin kapatılmasında önemli rol oynayacaktır. Sanat tarihi öğretiminde kronolojik, tematik ve kıyaslamalı öğretme biçiminin yanında soruşturmaya dayalı bir yaklaşımla öğretim yapılmalıdır. Öğrenciler çok kültürlü eğitim, kültürler arası eğitim ve karşıt-kültür anlayışı kavramlarını tanıyabilmelidir. Farklı kültürlerin sanat nesnelerinin benzerlik ve farklılıklarını ayırt edebilmelidir. Öğretmen adaylarının sanat tarihi öğretiminde yakın çağ ve yakın çevre ilkesini öğrenmeleri sağlanmalıdır. Bu ilke sayesinde ilgiyi canlı tutma, çevrede bulunan kültürel varlıkların tarihsel ve sanatsal değerlerini daha somut olarak kavrama, geçmişin nesnel olarak öğretimiyle sanat yapıtı incelemesi birleştirilerek sanat tarihi kuruluktan kurtarılmalıdır. Sanat tarihini öğretmede etkili olan diğer bir yöntem de sanat yapıtlarının simgesel ya da ikonografik anlamlarını öğrenciye öğretmektir. Öğrenciler sanat yapıtlarının öykülerini merak ettikleri için bu ilgileri dikkate alınarak yapıtları öyküleri ile öğretme bilgilerin daha kalıcı olmasını sağlayacaktır. Sanat eğitiminde öğretim alanları kapsamında sanat tarihini, sanat eleştirirsi, estetik ve uygulamalı çalışmalarla birleştirmelidir. Böylece öğretme-öğrenme sürecinde konuların daha etkili sunulması sağlanmış olacak, öğretimin daha zevkli, anlaşılır hale gelmesine imkân tanınacaktır. Ders programlarının belirtilen amaçlar doğrultusundan yeniden düzenlenmesi ile sanat tarihi dersleri gerçek amacına ulaşacaktır.

Keywords

Abstract

As one of the basic disciplines of contemporary art education, art history has an, important place in the Faculty of Education and Fine Arts Department of Education Teacher of Painting Business curriculum has an important place. Having its own teaching methods, this course has various difficulties in taching. Art hisory’s considenation in the context of the history of the civilization, the of that the aims of this lesson arent presented to develop the consciousness of the art history ocur as the major problems. Courses and rearrangment of the in this area will play a crucial role in the clasing the lackage in this area. In the teaching of art history, there must be a method based on investigation within a chronological, thematic and comparative education style. The publis shovled be able to recognize multi-kultural and inter-cultural education and the appose-culture. They must be able to seperate the differences and combine the similarities of the objects in art. The principles of proximal-zone and close era should be provided to the candidates in teaching of art history. By the help of this principle, art history must be covered off from dryness by combining the cosideration of artistic and historical values exiting in the nature in an objektive view with the teaching the history objektively. Another effective way in teaching of art history is to present the symbolic and iconoghraphic meanings of the masterpieces of art. Since the publis wonder about the stories of the masterpieces, it the teaching of these masterpieces with their stories will present a permanent consideration by taking care of the pubils wonder. In the education of art and in the concept of the fields of teaching, art history should be combined with the art critism, aesthetic and practical work. This, the teaching-learning proress will allow a beter and more affective presentation and anable a funny and comprehensive understanding. With the rearrangments in the ceratain ways, art history cources will reach their real goals.

Keywords