OYUNUN ÜÇ KUŞAKTAKİ DEĞİŞİMİ
CHANGE OF THE PLAY IN THREE GENERATIONS

Author : Gökhan GÜNEŞ -- Belma TUĞRUL - H. Gözde ERTÜRK - Şenay Özen ALTINKAYNAK
Number of pages : 1-16

Abstract

Araştırmanın amacı, oyunun zaman içindeki değişiminin incelenmesi üzerinedir. Çalışmanın katılımcı grubunu, Hacettepe Üniversitesinde öğrenim gören öğretmen adaylardan 30 unun büyükannesi ve 20 sinin büyükbabası oluşturmuştur. Büyükanne ve büyükbabaların gözünden, kendileri, çocukları ve torunlarının oyunları ve oyunlarındaki değişimleri, uzman görüşü alınarak hazırlanan görüşme formu ile elde edilmeye çalışılmıştır. Görüşme formu demografik bilgiler, oyuna bakış açısı, oyun süreci ve kuşaklar arası oyun değişimini belirlemeye yönelik dört ana bölümden oluşmaktadır. Bulgular, içerik analizi yöntemi ile yorumlanmıştır. Elde edilen bulgular kategorik verilere dönüştürülerek Pearson Korelasyon analizi yapılmış ve kuşaklar arasındaki oyun ilişkileri ile bu ilişkinin gücü bulunmaya çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar ışığında katılımcıların oyunun bir öğrenme kaynağı olmasından çok, eğlenme aracı olma özelliğine odaklandıkları söylenebilir. Bununla beraber, arkadaşlarla oynanan, fiziksel aktiviteye dayalı dış mekân oyunlarından, teknolojik ürünlerle iç mekânlarda oynanan oyunlara doğru değişim yaşandığı tespit edilmiştir. Kuşaklar arasında oyun sürecine ilişkin karşılaştırmalar yapıldığında; son kuşaktaki bireylerin oyun sürecinin önceki iki kuşağa göre oldukça farklılaştığı görülmektedir. Bu farklılaşmanın temelinde, teknolojiye dayalı oyun endüstrisinin hızlı ve kontrolsüz gelişimi, bu olumsuz gelişim ise çocukların sosyal bağlamda yalnızlaşarak daha bireysel oyunları tercih etmeleri ile sonuçlanmaktadır. Yeni kuşak oyun tercihleri ve yönelimleri, oyunun doğasında yer alan paylaşım, rekabete dayalı olmayan ve ortak amaca ulaşmaya çalışılan oyunlar yerine bireysel ve salt sonuç beklentisinin etkin olduğu, fiziksel aktiviteler ve dış mekanlardan uzak yeni bir oyun eğiliminin ortaya çıktığına ilişkin ipuçları barındırmaktadır.

Keywords

Okul Öncesi Eğitim, Oyun, Oyundaki Değişim, Oyun Tercihleri ve Teknolojik Etkiler

Read: 1,128

Download: 360