OYUNUN ÜÇ KUŞAKTAKİ DEĞİŞİMİ

Author :  

Year-Number: 2014- 27
Language : null
Konu : Okul Öncesi Eğitimi
Number of pages: 1-16
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın amacı, oyunun zaman içindeki değişiminin incelenmesi üzerinedir. Çalışmanın katılımcı grubunu, Hacettepe Üniversitesinde öğrenim gören öğretmen adaylardan 30 unun büyükannesi ve 20 sinin büyükbabası oluşturmuştur. Büyükanne ve büyükbabaların gözünden, kendileri, çocukları ve torunlarının oyunları ve oyunlarındaki değişimleri, uzman görüşü alınarak hazırlanan görüşme formu ile elde edilmeye çalışılmıştır. Görüşme formu demografik bilgiler, oyuna bakış açısı, oyun süreci ve kuşaklar arası oyun değişimini belirlemeye yönelik dört ana bölümden oluşmaktadır. Bulgular, içerik analizi yöntemi ile yorumlanmıştır. Elde edilen bulgular kategorik verilere dönüştürülerek Pearson Korelasyon analizi yapılmış ve kuşaklar arasındaki oyun ilişkileri ile bu ilişkinin gücü bulunmaya çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar ışığında katılımcıların oyunun bir öğrenme kaynağı olmasından çok, eğlenme aracı olma özelliğine odaklandıkları söylenebilir. Bununla beraber, arkadaşlarla oynanan, fiziksel aktiviteye dayalı dış mekân oyunlarından, teknolojik ürünlerle iç mekânlarda oynanan oyunlara doğru değişim yaşandığı tespit edilmiştir. Kuşaklar arasında oyun sürecine ilişkin karşılaştırmalar yapıldığında; son kuşaktaki bireylerin oyun sürecinin önceki iki kuşağa göre oldukça farklılaştığı görülmektedir. Bu farklılaşmanın temelinde, teknolojiye dayalı oyun endüstrisinin hızlı ve kontrolsüz gelişimi, bu olumsuz gelişim ise çocukların sosyal bağlamda yalnızlaşarak daha bireysel oyunları tercih etmeleri ile sonuçlanmaktadır. Yeni kuşak oyun tercihleri ve yönelimleri, oyunun doğasında yer alan paylaşım, rekabete dayalı olmayan ve ortak amaca ulaşmaya çalışılan oyunlar yerine bireysel ve salt sonuç beklentisinin etkin olduğu, fiziksel aktiviteler ve dış mekanlardan uzak yeni bir oyun eğiliminin ortaya çıktığına ilişkin ipuçları barındırmaktadır.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to examine the changes of play in time. The study was carried out with 30 grandmothers and 20 grandfathers of teacher candidates who study at Hacettepe University. It is tried to understand the play and change of play in time according to grandparents. For this purpose, it was used an interview form prepared by taken expert opinion. Four main chapters constitute of interview form, these are; demographic information, point of view about play, play process and change of play in time. It was evaluated data according to content analyses method. Pearson Correlation analyses used for determining the relationship between changes of play in time according to the generations. According to the analysis; it was seen that when participants describe play, they focus on the role of fun rather than the educational value of it. Moreover, it was determined that there are many changes in the way children play between different generations. Especially; there is a quite change in play choices in new generation compare to the first two generations. Physical activities, outdoor games and playing with friends are not preferred by new generation. It was seen that new generation prefer to play with technological toys, to play in indoor environments and to play alone. Due to the fast and uncontrolled development in play industry which affects to differences of play trend in generations, makes children get lonely in social regard and in

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics