ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL TÜRÜNE GÖRE SALDIRGANLIK DÜZEYLERİ İLE EMPATİK EĞİLİM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ (ÇORUM İLİ ÖRNEĞİ),
ANALYSIS AND EXAMINATION OF AGGRESSION LEVELS AND EMPATHETIC TENDENCY LEVELS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS ACCORDING TO THE TYPE OF SCHOOL (CASE OF ÇORUM PROVINCE)

Author:

Number of pages : 57-66

Abstract

Bu çalışma ortaöğretim öğrencilerinin okul türüne göre saldırganlık düzeyleri ile empatik eğilim düzeylerini incelemek amacı ile yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak Çorum il merkezinde ortaöğretim kurumunda öğrenim gören rastgele yöntemle seçilmiş toplam 514 (266 erkek; 248 bayan) ortaöğretim öğrencisine, Kiper (1984) tarafından geliştirilen “Saldırganlık Envanteri” ile Dökmen (1988) tarafından geliştirilen “Empatik Eğilim Ölçeği” uygulanmıştır. Verilerin analizinde, “Çok Değişkenli Varyans Analizi (Manova)”, “Tek Yönlü Varyans Analizi (Anova)” ve varyans analizi sonucunda, farkın kaynağını belirlemek amacıyla “Scheffe” testi kullanılmıştır. Araştırma kapsamına alınan 514 ortaöğretim öğrencisinden elde edilen verilere göre; yıkıcı, edilgen ve genel saldırganlık puanları cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık görülmezken (p>0.05), atılgan saldırganlık puanları cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık göstermektedir (p

Keywords

Abstract

This study was performed to examine the offensiveness levels and empathetic tendency levels of secondary school students according to the type of school. As data collection tool "Aggression Inventory" developed by Kiper (1984) and "Empathic Tendency Scale" developed by Dökmen (1988) were applied to randomly selected 514 secondary school students (266 male; 248 female) who are having education in secondary schools in Çorum Province as data collection tool. Multivariate Analyses Of Variance (MANOVA), One-Way Analysis of Variance (ANOVA) were used in analysis of data and Scheffe test was used in order to determine the source of the difference as a result of variance analysis. According to data collected from 514 secondary student included in the study, while no significant differences were found between genders in terms of destructive, passive and general aggression scores (p>0.05), significant difference was found between genders in terms of impulsive aggression (p

Keywords