DAVİD HELD’IN SINIFLANDIRMASINA GÖRE DEMOKRASİNİN KLÂSİK MODELLERİ,
THE CLASSICAL MODELS OF DEMOCRACY ACCORDING TO DAVID HELD’S CLASSIFICATION

Author:

Number of pages : 213-229

Abstract

Dünya tarihinde ilk kez dünya üzerinde yaşayan insanların çoğu, demokrasi olarak kabul edilebilecek bir siyasal yönetimi deruhte etmektedir. Bu olgu, içinde bulunduğumuz zaman diliminin demokrasi çağı olduğunun en açık göstergesidir. Demokrasi, halkın tamamının genel siyasetle ilgili temel belirleyici kararları alabildiği bir siyasal sistemin adıdır. Bu sistem, özellikle 20. yüzyılın son çeyreğinden sonra o derece rağbet gören bir rejim haline gelmiştir ki, bugün hemen her siyasal rejim bir şekilde kendisini demokrasi olarak takdim etme gereğini duymaktadır. Bu dönüşüm, siyaset tarihinin en anlamlı ve önemli olaylarından birisidir. Ne var ki, bir rejimin sırf sav veya iddia yoluyla demokratik olamayacağı da ortadadır. Dolayısıyla, demokratikliği belirleyen temel kıstaslar olduğu gibi, daha ileri düzeyde demokrasinin gereği sayılan bazı özellikler de vardır. Demokrasi modelleri de zaten bu ilave özelliklerden doğmaktadır. Bazı modeller bireye ve birey hak ve özgürlüklerinin korunmasına önem verirken, bazıları topluma öncelik atfetmektedir. Bazı modeller genel siyasete ilişkin belirleyici kararların alınma yöntemine ağırlık verirken, diğer bazıları bu kararların içeriğinin önemine vurgu yapmaktadır. Bu çalışmada, ünlü siyaset teorisyeni David Held’in artık klâsikleşmiş olan Demokrasi Modelleri’nin klasik versiyonları ele alınarak incelenecektir. Yazar, Demokrasi Modelleri’ni ilk kez 1987’de kamuoyunun ilgisine sunarken, temelde iki amaç gütmekteydi. Birincisi, Antik Yunan’dan bugüne değin demokrasi ile ilgili temel yaklaşımların bir takdimini yapmak ve ikincisi de demokrasinin bugün ne anlama gelmesi gerektiğine dair yaklaşımların bir eleştirisini yapmaktır. Yazarın, kitabında bu her iki amacı da gerçekleştirdiği rahatlıkla söylenebilir.

Keywords

Abstract

For the first time in history, most people in the world now live under a political system that one can regard as democracy. This phenomenon indicates that this period of time is an era of democracy. Democracy is the name of a political system in which the whole people make the basic determining decisions on important matters of public policy. Especially after the final quarter of 20th century, this system is so in demand that now nearly all political regimes need to introduce themselves as democratic in one way. This transformation is one of the most important and meaningful incidents of political history. However, it is clear that a regime is not necessarily democratic just because it claims or argues to be. Thus, there are some basic criteria that determine to be ‘democratic’ as well as some qualifications that regarded as necessities of further democracy. The models of democracy emerges these further qualifications. While some models consider the in

Keywords