BEDEN EĞİTİMİ DERSİNİN SOSYALLEŞMEYE OLAN ETKİSİNE İLİŞKİN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİ VELİLERİNİN GÖRÜŞLERİ,
THE OPINION OF PRIMARY SCHOOL STUDENT’S PARENTS ABOUT THE EFFECTS OF PHYSICAL EDUCATION ON SOCIALIZATION PROCESS

Author:

Number of pages : 159-166

Abstract

Bu araştırmada; ilköğretim ikinci kademe öğrenci velilerinin öğrenim durumlarına göre beden eğitimi dersinin sosyalleşmeye etkilerine ilişkin görüşleri incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini, 2008–2009 eğitim-öğretim yılında Malatya il merkezinde bulunan 15 ilköğretim okulu oluşturmuştur. Araştırma bu okullarda ikinci kademe öğrenci velileri üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket uygulanmıştır. Anket, 779 öğrenci velisine uygulanmıştır. Öğrenci velileri, 6., 7. ve 8. sınıflardan rastgele (random) yöntemle seçilmişlerdir. Ölçme aracının (anket) güvenirliliği için test tekrar test yöntemi uygulanmıştır. 15 gün arayla 33 veliye uygulanması sonucu elde edilen test tekrar test yöntemine göre anketin güvenirlilik katsayısı 0,80 olarak ve tutarlılık katsayısı (Cronbach Alpha) 0,82 olarak bulunmuştur. İstatistiki çözümler için SPSS 11.0 (Statistical Packet For The Social Science) programından yararlanılmıştır. Kullanılan bu programda, anket sonuçlarına göre frekans (f), yüzde ve değişkenler arasındaki farkların bulunması için ki-kare yapılmıştır. Araştırma sonucunda, Öğrenci velilerinin beden eğitimi dersinin sosyalleşmeye etkilerine ilişkin görüşlerinde öğrenim düzeylerine göre 2 veride anlamlı farlılıklar bulunmuştur. Bunlar; 1) Öğrenci velilerinin, öğrenim düzeylerine göre, beden eğitimi dersinin diğer öğretmenlerle iletişim kurmasında etkisinin fazla olduğuna ilişkin görüşlerinde anlamlı düzeyde bir farklılık bulunmuştur. 2) Öğrenci velilerinin, öğrenim düzeylerine göre, beden eğitimi dersinin öğretim süreci esnasında öğrencilerin birbirleriyle etkileşim kurmalarına etkisinin fazla olduğuna ilişkin görüşlerinde anlamlı düzeyde bir farklılık çıkmıştır.

Keywords

Abstract

In this research, primary school second grade student parent?s opinions, according to their education degree, related to socializing contribution of physical education lesson have been analyzed. The samples of the research include 15 primary schools in Malatya city center in 2008-2009 academic year. The research has been done on the primary school second grade student parents. In the research, survey has been carried out as data capture means. The servey was applied to 779 students? parents. Students? parents was selected randomly among the 6th, 7th, and 8th classes. Test-retest method was applied to for the reliability of the assessment insturment (survey). According to test-retest method, obtained as a result of executing on 33 student parents every 15 other days, the reliability coefficient of the survey has been found as 0,80 and coefficient of consistence (Cronbach Alpha) has been found as 0,82. For Statistical Packet the Social Science Programe has been practiced. In this programe, according to the results of the survey, chi-square has been used for finding the differences between frequency (f), percentage and variables. In the research result, According to the student parents? occupations, there has been one significantly differences about the effecet of phsical education lesson on socialization. According to their educational background, significant differences have been found in 2 data. These are; 1- A significant difference has been found in student parents? opinions, in educational progress, about having a great effect of physical education lesson, on connecting the students with other teachers. 2- A significant difference has been obtained in the student parents? opinions, according to their educational progress, about having a great effect of physical education lesson, on connecting students with each other.

Keywords